Until Forever

1_211025941l1

All Rights Reserved. Copyright 2009

Love Match

CHAPTER 1

WHERE the hell was she now? Was she already in the tip of the Philippines? She had been driving for eternity yet she could not find the landmark specified in the map she had been following. Binagalan niya ang  pagpapatakbo sa sasakyan at inabot ang nakalukot na mapa sa dashboard. Iyon ang mapang ibinigay sa kanya ni Detective Kalinawan, ang private investigator na inupahan niya ng halos tatlong buwan upang hanapin ang kanyang ina.

She released a very deep sigh at the thought. She felt the bitter pain in her heart which had been there for more than twenty years. Kung siya nga lamang ang masusunod, hindi na niya hahanapin pa ang taong kinamumuhian niya sa loob ng mahabang panahon.

Eventhough against her will she was coerced to unearth her mother’s whereabouts. It was stipulated in Gilda’s Last Will and Testament that she must find her biological mother else she will not get hold of her inheritance. Mapapasalin lamang sa pangalan niya ang pag-aari ng labinlimang ektarya ng Manggahan sa Iloilo na minana pa ni Gilda sa mga ninuno nito kung matutunton niya ang ina at mapapatunayan iyon kay Atty. Joshua Edmundo, ang abogadong itinalaga ni Gilda upang subaybayan ang pagsunod sa Last Will and Testament nito.

So here she was, traveling alone in the far-flung part of Southern Philippines. Detective Kalinawan found her mother in Makilala, North Cotabato; the place was a remote town in the Southern part of Mindanao; living in the company of her current family. She felt her chest tautened that she tussled to breath. Nagpakawala siya ng isa pang malalim na buntong-hininga. Hatred and bitterness started to brim over in her heart. The notion that her mother was blissfully living with her family made her felt ill and despondent. Her stomach started to toss that she wanted to throw up the vile fluid in there.

Her biological mother had her own family. And it was such a twinge in her heart thinking that she was superfluous. Ipinamigay siya ng ina kay Gilda, isang nurse sa ospital sa Iloilo kung saan ito nanganak at hindi na binalikan pa. Her surrogate mother did not conceal the truth with her. But despite of everything, Gilda only showered her kindness and love. She had acknowledged her as her own flesh and blood. Loved her unconditionally and gave her all the things a normal child longed to have. Hindi na ito nagkaasawa at siya na ang nagsilbing katuwang hanggang sa huling hininga nito.

Gilda died of a heart attack. Natagpuan na lamang niya itong nakahandusay sa loob ng silid nito. Kaaagad na tinawag niya ang private nurse na nag-aalaga dito ngunit huli na ang lahat. The woman had no pulse anymore. Ayon sa nurse ay mukhang ilang oras na itong patay.  The tragedy was a total surprise to her. She could not believe that Gilda passed away. It was so abrupt. Suddenly, she felt so alone. Nawalan siya ng kakampi. Wala na ang nag-iisang taong itinuring siyang kapamilya. Hindi lamang pag-aaruga ang ibinigay sa kanya ni Gilda kundi pati na rin ang pagmamahal at pagmamalasakit. She could not accept the incident. It was a total nightmare. She collapsed at that moment at sa ospital na nagising kinabukasan.

She felt her eyes moistened. Melancholic tears threatened to fall anytime. She blinked her eyes for several times to drive the tears away. Pilit na pinapatatag ang sarili. She hated crying. Isa siyang matatag na babae at kailangan niyang patunayan iyon. Kaagad na itinakwil niya sa isipan ang mapait na bahagi ng kanyang kahapon.

She stretched her back and calmed down her emotions. She raised her chin as if showing to the whole world her courage and strength. Wala na ang taong itinuring niyang tunay na ina. Wala na ang taong sa lahat ng pagkakataon ay inalagaan siya. Therefore she needed to be strong. Para kay Gilda… at para na rin sa sarili niya. Wala na siyang ibang makakapitan kundi mismo ang sarili niya.

Three years had passed since Gilda’s tragic death. But she had no plans to follow Gilda’s Last Will and Testament. Why should she look for someone who left her in the care of a stranger? Why would she insist herself on someone who never wanted her in the first place?

She had tons of reasons not to heed Gilda’s Last Will and Testament. She will never track her mother; will never waste a single sweat, even if it meant she will lose the vast Mango Plantation.

Wala siyang interes sa kanyang mana. Kahit hindi iyon maisasalin sa pangalan niya, pangangalagaan at palalaguin niya iyon like her own property. She owed Gilda more than her life. And taking care of the Mango Plantation was not a burden. It was her joy.  Ngunit may isang bagay siyang natuklasan apat na buwan ang nakararaan na nagpabago sa takbo ng kanyang pag-iisip at pagpapasiya.

Sa puntong iyon ay mas malalim na buntong-hininga ang pinakawalan niya. Nadagdagan ang paninikip ng kanyang dibdib dulot ng samot-saring emosyon. She could not help but pity herself. She must be the most unfortunate people in the world. All the while ay naging mabuti naman siyang tao pero palagi na lang ay hindi nagiging madali ang buhay para sa kanya.

Her leg automatedly shoved the brake like it had its own mind. Tumigil ang sasakyan sa gitna ng makipot ngunit sementadong daan. She combed her raven black hair with wobbling fingers. She tried to compose herself. When she thought she had successfully unruffled her raging emotion, she grasped the map and scanned it again with ardent eyes.

Ayon sa mapa, tama naman ang daang tinatahak niya. She had followed the map’s bearing strictly, for crying out loud! Boredom may have consumed her during the whole duration of the travel that she ran out of patience.

Lihim siyang nagpasalamat na ang sariling pickup ang kanyang ginamit, else she would find herself more frustrated driving an unfamiliar car. Nagpasya siyang dalhin ang pickup niya upang magamit oras na dumating siya sa Davao. Isinakay niya sa barko ang sasakyan mula sa port ng Iloilo hanggang sa Davao City. Hapon ng dumaong ang barko sa Davao at doon na siya nagpalipas ng gabi.

Nag check in siya sa isang disenteng Inn at tumulak na siya papuntang Makilala kinaumagahan. Ayon kay Detective Kalinawan, mga apat na oras ang gugugulin niya sa pagbibiyahe mula Davao City papunta sa pakay na lugar sa mabagal na takbo ng sasakyan.

She was already traveling for three hours in a very fast speed. She stretched her patience at muling pinausad ang sasakyan. She hummed a song.

Nakahinga siya ng maluwag ng mapansin na mga puno na ng Rubber Tree ang nakatanim sa magkabilang gilid ng daan pagkalipas ng ilang minuto. Ibig sabihin, malapit na niyang marating ang pakay na lugar.

She passed through the endless rows of Rubber Trees at mga ilang minuto pa ang nakalipas at nakita na niya ang pasangang daan at mula sa arkong nakatayo sa bukana ng kalsada, nakasulat in Bold Gothic Letters ang karatulang “Jasmin Mountain Resort.”

Her face suddenly scrunched up and her jaw tightened in consternation. Her eyes narrowed angrily. Kasabay ng pag-alpas ng kinikimkim na galit, ang pag-aalinlangang pumasok sa daan kung saan magdadala sa kanya sa loob ng resort.

Jasmin… Cursed that name! Her teeth gnashed angrily. At kung hindi nga lang buo na ang pasya niyang maipasalin sa pangalan niya ang Manggahan ng sa ganuon ay magawa niya ang gusto, hinding-hindi siya papasok sa teritoryo ng ina. Kailangan niya ng malaking pera at kahit labag man sa kalooban niya ang gagawin, wala siyang ibang mapagpipilian. She needed to see Jasmin.

It was now or never at all!

Her face was hard and twisted as she maneuvered the pickup to enter Jasmin Mountain Resort’s vicinity. Panay ang kanyang buntong-hininga. There was no chance to backout anymore. She had already prepared herself for this moment. Alas, she will come face to face with her heartless mother.

SHE sauntered her censorious eyes around the magnificent resort. She was skeptic in every detail that entices her sight; though she cannot deny that the place was indeed beautiful. It was perfectly planned and constructed.

The resort was situated on top of a hill, bounded by exquisite botanical garden. Ibat-ibang nagagandahang bulaklak at halaman ang nakatanim sa paligid niyon, mga exotic and wild plants ang karamihan. Shrubs, flowers and trees were intricately landscaped and fabricated into very enticing scenery. Natural elements remained untouched but enhanced gracefully using additional plants, trellises and benches.

The resort’s attraction was a gigantic pool with flattering water slides.  There was also a wide golf course and a sport’s club. And the unique cottages of Bamboo stilts Ngunit mga modernong construction materials ang ginamit looked like a wonderful work of art. The resort also had private Villas partially owned by rich families throughout the country.

And the climate was cool and clean. No wonder kahit na malayo ang resort ay maraming mga tao ang nakikita niya sa paligid.

Nakapag check in na siya at nasa loob na ng cottage ang mga gamit. Though she was dead tired from the exhausting travel, she could not afford to stay in her cottage and take some nap.  She was restless. A lot of things were inside her mind. Bagamat maaliwalas ang ekspresyon ng kanyang mukha, magulo naman ang takbo ng kanyang damdamin.

Muli niyang sinuyod ng paningin ang resort. Maganda at maipagmamalaki ang mga amenities nito. Lubos na kahanga-hanga!

So ito ang magandang resort na ipinatayo ni Don Faustino para sa asawa nito? She snorted. Huh, her mother was a very lucky woman! Having such rich husband and enjoying a huge fortune were nothing but pure luck. Mariwasa pala ang buhay nito sa piling ng mayamang napangasawa kaya no wonder at kinalimutan na siya nito ng tuluyan! O siguro ay dahil sa umpisa pa lang, hindi na siya gusto ng ina kaya ipinamigay na lamang sa iba.

Where was justice afterall? Her mother should be rebuked for abandoning her. A karma should struck her life. She should suffer.  She should not have a privileged life. She surely was not worth of all the good things that she was enjoying right now. She was the worst mother ever.

Gusto ng tumulo ng luha niya sa mga oras na iyon. Gustuhin man niyang ikaila Ngunit ilang beses din siyang umasam na hahanapin ng ina. Pero hindi iyon kailanman nangyari. It was but a sheer stupidity of a hoping abandoned child; more of an illusion actually. Itinigil na niya ang ilusyon ng tumuntong siya sa edad na beinte y uno lalo na nang mamatay ang surrogate mother niya.

It was an open knowledge to her that her mother was forced to leave her in Gilda’s care after her birth. She had no resources to nurture an infant. She was alone too. Nabuntis ito sa murang edad, tinakbuhan ng kasintahan at itinakwil ng mga magulang dahil sa kahihiyan.

Her mother was young, confused and helpless. And she understood it. Ngunit ang kaalamang hindi na siya nito binalikan at hinanap sa loob ng dalawampu at anim na taon ay maituturing ng ibang usapan.

Dahil iyon pala, maganda na ang kalagayan nito sa piling ng mayamang napangasawa. Malakas ang kutob niyang itinago ng ina sa pamilya nito ang tungkol sa kanya. She was her dark past. Isa siyang kahihiyan at puwedeng maging dahilan ng pagkasira ng kasalukuyan nitong pamilya. Her blood boiled vilely.

Oh, how she hated her mother for making her looked pathetic!

But she cannot hide her for perpetuity. Her plan right now was actually to convey the revelation to her mother that she was still alive. She will be reminiscent of her well-kept dark past. She did not worry whatever danger she might entangle into her mother’s current family.  Her mother deserved to be punished… in a hard way possible.

Humakbang siya ng paatras mula sa kinatatayuan upang pumihit at bumalik sa cottage. She wanted to dip at the pool awhile ago so she put on her bikini. She knew that her destination was a resort so she brought a bikini with her. But she suddenly amended her mind as depression and anger engulfed her. Nagagalit siya sa ina at mas gugustuhin niyang puntahan ito at komprontahin kesa i-enjoy ang kagandahan ng resort nito.

Ayon kay Detective Kalinawan, nasa itaas pa ng bundok ang mansion ng mga Travilla, mga limang kilometro ang layo mula sa resort. At gustong makita mismo ng mga mata niya ang tahanan nito. Well, at ito na rin mismo! Hindi niya kailanman nasilayan ang pagmumukha nito and she was more than curious to see her mother face to face.

She had kept an only picture of her which was taken when she was seventeen years old.  It was a very old photograph but was well-kept. Her mother might be around forty seven years old this time.

Detective Kalinawan gave her Jasmin’s pictures but she did not bother to check it. She told herself that she will only look at the pictures if they had an impending encounter. And this was the right time. She will go back to her cottage, will check Jasmin’s photo, pagkatapos ay susugod na siya sa mansion ng mga Travilla.

A pale smirk camberd in her lips as her mother’s shocked face pierced her mind. She will give her mother a doze of her own medicine. That was for sure. But her eyes caught a glimpse of a manly tall figure blocking her way, sa pagpihit niya. She tried to avoid him but it was too late. Nakabangga niya ang lalaki and their bodies collided in a strong impact.

He immediately lost his balance and his tall lithe figure swayed in the air. Nasa likuran nito ang malapad na pool na tila naghihintay ng pagbagsak ng katawan nito.

On instinct, naghanap ng makakapitan ang lalaki at naabot ng mga kamay nito ang kanyang baywang. Siya man ay hindi pa gaanong naibalanse ang sarili. Her initial reaction was to reach for him and to prevent his fateful fall. But he was such a big guy that her force was not a match to his weight.

She closed her eyes when she realized that they will fall together to the pool. Humigpit ang pagkakahawak ng lalaki sa kanyang baywang kasabay ng pagkahulog nila sa pool. There was a loud splash and a large volume of water showered into the textured floor.

She immediately pushed the man’s body away from her and when his grip loosened, she swum into the edge of the pool in opposite direction. Mabilis na lumanghap siya ng hangin ng sumulpot ang ulo sa ibabaw ng tubig. Naghahabol siya ng hininga at kinukusot ang mga mata ng marinig ang malalim na tinig na kaagad na kumuha sa kanyang atensiyon.

“Sa susunod ay mag-iingat ka ng hindi ka nakakapag-agrabyado ng ibang tao.”

Her eyes suddenly flung open. Kaagad ang pagsikdo ng dibdib ni Mia ng masilayan ang mukha ng lalaking nasa kanyang harapan. Her breathing was stuck in her diaphragm. My, but the man was drop dead gorgeous! She could not almost believe that such handsomeness really existed.

He was tall. Umaabot lamang sa baywang nito ang tubig sa pool na hanggang leeg niya. Dark skinned and very handsome. He was probably the most handsome descendant of Adam that she had ever laid eyes upon with. His thick arrogant eyebrows perfectly matched his dark but gentle eyes. His upturned nose was a sight to behold and an added point to his handsomeness. His thin but sensual lips were slighly parted and seemed to sip the dormant sensuality in her. So she was not able to stop herself fantasizing how it would be if he kissed her.

Damn, but she wanted to deem that he was a first-rate kisser!

A gust of wind passed by and the chill pulled her wandering mind back. Mia could not believe that she had envisaged such thought! It was the very first time. Oh hell, but this guy was certainly a high caliber gigolo who could interweave her righteous mind. He can actually awaken her murky womanly instinct.

He had a very magnetic sex appeal, made even stronger by his strapping square jaw face. Her eyes dropped to his torso and she was even more enthralled. Lihim siyang napalunok habang nagpipiyesta ang mga mata sa magandang katawang nakalahad sa kanyang harapan. His sexy body has no trace of fat and very lean. She can see muscles and a few veins which made him even more mightily sexier.

She was not aware that she was gawking at his handsomeness for awhile. Nang lumipat sa mga mata nito ang kanyang paningin at makitang nakatingin din ito sa kanya, nakaramdam siya ng pagkapahiya.

She felt blood rushed to her cheeks and a burning sensation blocked up her senses. At hindi niya alam kung galit ba o amusement ang nakikita niyang kislap sa mga mata nito.

She retracted her gaze and took a few steps backward. Ang balak niya ay umaHon ng pool. Hindi niya alam kung ano ang gagawin ng mga oras na iyon. She knew that the heavy thudding of her heart was not due to the fall incident. She knew very well that her erratic heartbeat was caused by this gorgeous man standing gloriously half naked in front of her starstruck eyes.

Ngunit sumunod ang lalaki. At bago pa man siya makaabot sa gilid ng pool ay nanduon na ito, blocking her way. “Hindi ka ba hihingi ng paumanhin sa ginawa mong perhuwisyo?” Hindi ito nagtatanong kundi nag-uutos.

She arched her eyebrows. It was not entirely her fault. Kung siguro ay tumitingin din ito sa dinadaanan, siguradong nakita nito ang pag-atras niya. So he should not put the blame on her. And he deliberately dragged her upang sabay silang mahulog sa pool. Therefore how dare he impose such thing on her!

“And why should I say sorry?” She said in a hard voice, her eyes sharpened. “Hindi ka mabubunggo sa akin kung nakatingin ka sa dinadaanan mo. And besides ikaw ang dapat na humingi ng paumanhin. Alam kong sinadya mong abutin ako upang may karamay kang mahulog sa pool. And you succeeded.”

Her face lightened in satisfaction when she delivered her statements smoothly. Salamat at nakipag-cooperate ang kanyang dila at hindi siya nautal o nabulol. She knew she would be further embarrassed kung nagkataong nautal o nabulol siya.

The corner of his mouth warped in hasty amusement. “And so the pretty woman barks, huh.” He shook his head. At tumabing ang basang hibla ng buhok nito sa makinis nitong noo.

And she found herself spellbound. This man really looked scrumptiously appealing. Wet hair and water streaming over his sculptured body. Lihim siyang napalunok. She was on a far-off place. At bulubundukin ang bahaging ito ng Mindanao. Hindi niya inaasahang makakita siya ng ganito kaguwapong nilalang sa liblib na lugar na iyon. Oh well, she was in a resort. At isa marahil itong turista.

“Hindi ako hihingi ng paumanhin Mister.” Dahil nakakaloko ang ngiti nito. At hindi niya iyon nagugustuhan. She will not permit anybody craft fun at her expense!

“What if sasabihin kong hindi ka makakaaHon ng pool hanggat hindi ka humihingi ng paumanhin?” There was a lace of challenge and naughtiness in his baritone voice.

She opened her mouth but closed it before she can utter any word of protest. Matalim ang mga matang nakipaghamunan siya ng titig sa lalaki. But it looked like he was not distracted at all. “If I were you ay umalis ka na diyan sa harapan ko and stop blocking my way.” She presaged in a dangerous tone.

But he only shrugged his wide shoulders, infuriating her further. At hindi man lang ito tuminag sa kinatatayuan. At tila nag-eenjoy ito sa nakikitang kislap ng galit sa kanyang mga mata.

They were in a public place. Getting the attention of the people in the resort was the last thing in her mind. She despised hullabaloo. If possible, she did not want to employ herself in public mortification.

Pinigil niya ang hininga sa kanyang lalamunan at mariing ipinikit ang mga mata upang kontrolin ang sarili. Kasunod niyon, tinungo niya ang mababang parte ng pool dahil doon niya planong umaHon.

Ngunit nasa harapan kaagad niya ang lalaki. And she could not pass by without her shoving his statuesque figure. Now, she was already seething in anger. Malapit ng maubos ang pagpapasensiya niya at matutuon na sa lalaki anumang oras ang galit na para sa kanyang ina.

“I’m not in the mood to play games with you Mister.” Pinilit niyang magpakahinaHon sa kabila ng lahat. “I’ll call the security of this resort kung hindi mo ako titigilan.”

He smiled waywardly. Na lalong nakadagdag sa galit niya. Hell, pinagtitripan ba siya ng lalaking ito?

Sasabog na siya sa galit at inis ng mamataan ang lalaking nakaputing uniform sa di kalayuan. May nakasukbit na baril sa baywang nito. “Guard!” Malakas na tawag niya sa guwardiyang kaagad na lumapit. “Hinaharass ako ng lalaking ito.” Itinuro niya ang lalaking wala man lang pag-aalalang nakapinta sa mukha.

“Sir?” Ang guwardiya na hindi siya pinansin bagkus ay tinapunan ng nag-aalalang sulyap ang lalaki.

She seized advantage of the moment. Hindi man umaalis sa kinatatayuan ang matangkad na lalaki ngunit nagawa naman niyang umaHon sa pool.

“That man is a threat to your customers.” Ngayong nakaaHon na siya sa pool, nakahinga siya ng maluwag. “Arestuhin mo ang lalaking iyan at magpa-file ako ng complaint. Harrassment.”

Ngunit sa halip na sundin ng guwardiya ang utos niya, takot ang bumadya sa mukha nito. For God’s sake, ano bang klaseng security meron ang resort na ito at bahag ang buntot ng mga security guards?!

Wala siyang mahihitang tulong mula dito ayun sa nakikita niyang reaksiyon ng guard. So she had changed her plan. “Nasaan ang manager ninyo? Gusto ko siyang makausap.” She asked stridently.

“Naririto lang ako Miss kung gusto mo akong kausapin.”

“Hindi ikaw ang gusto kong kausapin.” Galit na baling niya sa lalaki na ngayon ay nakaaHon na rin sa pool. And she can’t help but ingested stiffly nang mapagmasdan ang kabuuan ng magandang katawan nito. The man was wearing scanty swimming trunks which paraded all his manly chattels.

Regular bang pumupunta ang lalaking ito sa gym? Why, but he had muscles in all precise places. At makitid ang baywang nito and the abs was great. Muscles bulged beneath his skin in a sexy way.

“Siya ang manager dito sa resort Ma’am.” Ang guard na hindi alam ang gagawin.

She was taken aback by the revelation but she remained cool. The last thing she wanted was for this man to intimidate her.

“Siya si Sir John Micheal Travilla. Anak ng may-ari ng resort at ang tumatayong manager.” Pagpapatuloy ng guwardiya.

Umalingawngaw sa pandinig niya ang sinabi ng guwardiya. Kasabay ng pagdidilim ng kanyang mukha ay ang pagtutok ng mga mata niya sa lalaki. The man must be in his late twenties, kung ang bukas ng mukha nito ang pagbabasehan. At hindi nagkakalayo ang edad nilang dalawa.

Posible kayang kapatid niya ang lalaking ito? Napangiwi siya sa naisip. Surely, hindi niya gugustuhing maging magkapatid sila nito. Hindi dahil sa disgusto kundi sa kadahilanang nahihiya siyang tukuyin.

“Travilla,” she uttered the name like acid. “Nasaan ang tinatawag na good customer service? Dahil mismo ang manager ng resort na ito ay hindi nagpapractice ng ganuon. I wonder how many unsatisfied customers you do have who share my own sentiments?!”

Sa kauna-unahang pagkakataon, nagpakita ng pagkapahiya ang lalaki. At lihim na nagdiwang ang damdamin niya. Now she knew how to wound this arrogant man.

“Bumalik ka na sa puwesto mo Rey. Ako na ang bahala dito.” utos nito sa guard na kaagad sumunod. “Okay,” baling nito sa dalaga ng makalayo ang tauhan. “I’m sorry about the incident. Naughty me. Hindi ko naisip na mauuwi sa ganito ang simpleng kasiyahan.” Ngunit salubong ang makakapal na mga kilay nito at mukhang hindi naman sinsero ang paghingi ng paumanhin.

Mas lalong nadagdagan ang galit sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay gustong umusok ng kanyang ilong. At talaga nga palang pinagtripan siya ng lalaking ito! And to think that this man was a Travilla! Ume-echo pa rin sa kanyang pandinig ang pangalang binanggit ng guwardiya.

“You made fun at my expense!” Mariing turan niya. Kung puwede nga lang siyang magcheck out sa resort ora mismo ay gagawin niya. Ngunit ito lamang ang nag-iisang resort sa lugar na iyon. “So professional for a manager like you, huh!” Puno ng sarkasmo ang kanyang tinig.

He made a sharp sigh as if he winced awkwardly. “Look, I’m sorry. Hindi ko alam kung paano icompensate ang naging kalokohan kong ito. But if it’s a consolation, I’m not letting you pay. You can stay here for as long as you want and that’s for free.”

“Huh!” She grunted. “Hindi nababayaran ng pera ang lahat Mr. Travilla. Dahil ang perang iyan mismo ang sisira sa pagkatao mo.”

Kumunot ang noo ng lalaki. “You sound so bitter about money.” His eyes tapered.

“May sarili akong pera at kaya kong magbayad. At hindi rin naman ako magtatagal sa resort na ito kaya naman siguro ay hindi malaki ang babayaran ko.” Iniba niya ang usapan sa halip na magkomento tungkol sa sinabi nito.

“Yeah.” Malamig ang naging hagod ng boses nito. “Looking at you, I know you have money. In fact, you’re screaming of money.” Micheal’s gaze voyaged from her face down to her feet at pabalik sa kanyang mukha.

She had a very alluring loveliness. The beautiful oval-shaped face with expressive eyes na nanatiling kaakit-akit sa kabila ng galit na nakabadya doon, can enslaved any man’s heart. Her brown eyes sHone with hate but only fueled his male hormones even more. Her insipid pink lips which were faintly twisted looked delicious under his now ravenous eyes.

And her scorching body which was clad in a sparse swimwear was a sight to behold. His stare plummeted to the gorge between her breasts and moseyed at her rich cleavage.

Katamtaman ang sukat ng dibdib ng babae but was so chock-full and firm. Her narrow waistline was a disparity to her wide and very round bottom. The cute hole of her belly button beleaguered his eyes that for a moment he forgot to bat an eyelid. Her lengthy and well shaped legs seemed to stretch in endless glory.

He articulated a silent curse as he felt her marvelous effect to his manliness. Man, but the woman had lethal yet innocent trinkets! And it looked like she was not aware of it. His admiring eyes did not miss the brand of her two piece bikini. It was Speedo. At libo ang halaga niyon. Gayundin ang Havianas na suot niyang tsinelas.

She had a marvelous loveliness that was simply breathtaking. Just by looking at her, he felt the gush of raw desire. He knew he was wearing a skimpy swimming trunks and he needed to stop his throbbing manhood from pulsating further else he would be trapped in an undescent situation. His big bulge will create such a humiliating scene.

But as much as he wanted to persecute his male hormones, he could not simply impede it. His shaft was growing bigger and longer in every second.

She was a bombshell and a helluva of a hottie. And he was a normal descendant of Adam who appreciated such loveliness. High inclining testosterone level was a pretty normal reaction. Afterall, he was a hot blooded male specie.

Gusto niyang tumakbo pabalik ng cottage at ibalot ang katawang puting two-piece bikini lamang ang suot sa klase ng titig ng lalaki. Ang mga titig nito ay nagtatagal sa kanyang dibdib at bumababa sa kanyang mga binti. And hell, nanayo na ang mga balahibo niya sa katawan!

“Your skin is smooth all over at pantay ang kulay. Halatang kutis mayaman.” He alleged in a brackish but still sexy voice.

Hindi niya alam kung papuri ba iyon o pangungutya. Hindi siya masyadong kaputian Ngunit makinis siya at katulad nga ng sabi nito, pantay ang kulay mula ulo hanggang paa.

And she was genetically endowed with a beautiful stature na hindi na niya kailangang magpakahirap sa pag-eehersisyo at gutumin ang sarili sa pagdidiyeta mapanatili lamang ang magandang kurba ng katawan. Malakas ang metabolism niya at kahit magana siyang kumain, hindi siya madaling tumaba.

Isang irap ang naging tugon niya dito. Alam niyang walang patutunguhan ang pag-uusap nilang iyon kaya ipinasya na lamang niyang tumalikod.

At isa pa, kanina pa siya hindi makahinga ng maayos dahil sa epekto ng mga titig ng lalaki. And she could feel rare tingle at the end of her fine hair under the depth of his penetrating gaze.

Jhon Micheal Travilla… Muli siyang pumihit upang harapin ang lalaki. “Ilang taon ka na ba Mr. Travilla?”

Bagamat nagulat ang lalaki sa tanong niya ay saglit lang iyon. “Twenty-nine.” He said in voice he would qualify as a DJ.

Nakahinga siya ng maluwag sa narinig. So hindi sila magkapatid. Mas matanda ito sa kanya ng tatlong taon. Must be his mother’s step son.

“And you?” Friendly na ngayon ang tono ng boses nito. “At ano nga pala ang pangalan mo?”

She smirked icily. “I don’t give personal information Mr. Travilla. And besides hindi mo gugustuhing malaman kung sino ako.” She smirked again, deadly this time. Pagkatapos ay tuluyan na siyang tumalikod at iniwan ito.

Makapal ang report na isinubmit sa kanya ni Detective Kalinawan Ngunit hindi na niya binasa ang lahat ng iyon. Sapat na sa kanya ang kaalamang natunton nito ang kanyang ina at kung saan niya ito matatagpuan.

Hindi na niya inalam ang ibang detalye lalo na ang tungkol sa kasalukuyan nitong pamilya. Dahil nasasaktan lamang siya kapag naiisip na may ibang pamilya ang ina na siyang pinag-aalayan nito ng panahon at pagkalinga. At pinagkaitan siya nito ng mga bagay na iyon.

Habol ng paningin ni Micheal ang babaeng papalayo na sa kanyang paningin. She was walking in spur-of-the-moment steps, siguro ay upang makalayo kaagad sa kanya.

The silky swaying of her hips entertained his ferocious eyes. Her every movement was beguiling sexy. He can see her full behind that he desired to salivate. She had indeed a body worth dying for.

Micheal was bemused by his reaction. No other woman had captured his attention since his breakup three months ago. Even his previous girlfriend, na maituturing ding maganda at sexy, never made him feel this way.

Nang una niyang makita ang babae na palakad-lakad sa paligid ng resort, so beautiful and sexy in her two piece bikini, lihim na sinundan niya ito.

Through the duration of his stalking, he did not take his eyes off her. He even could not afford to blink. He was so intrigued why the woman can extremely rein his elusive eyes. She looked so beautiful yet mystifying.

There was a different shade in her sulty eyes. And she seemed so consumed with something that she did not notice his existence. She was the first woman who neglected his presence. He was a head turner yet for the first time, his amulet tailed off. Lalo pa at nakasuot lamang siya ng makitid na swimming trunks.

Actually, maraming mga pares ng mata ang nakasunod sa kanya, except for that one hot chick. At hindi niya matanggap ang bagay na iyon. He wanted to impress her, to leave a lasting impression to her, to entangle her into his life.

So he made a plan.  At ang pagkahulog nila sa pool ay sinadya niya. But the woman proved to be more than standoffish. Hindi umubra ang style niya bagkus ay nagalit niya ang babae. Though he could not deny that he felt heaven for some split seconds while he held her on his arms. It was worth everything afterall.

Micheal shook his head in incredulity. He had encountered one of the most colossal moment of his life.  He knew he was attracted to the mysterious woman. Her mystery heaped on as she did not give her name. And she was talking in riddles.

But he knew that their paths will cross again. She was in his resort. And he will do everything under his power to know more of her.

He was determined to uncover her mystery.  He was afterall John Micheal Travilla, the most influential man in the town.

He smiled bafflingly.

Advertisements

231 Responses to “Until Forever”

 1. see Mia… inuumpisahan ko na ang pagsusulat ng story na para sa iyo. hehehe… ayan magsuggest ka ng magandang title na gusto mo.

 2. oh my gosssssshhhhh…bakit ganun?

 3. wow! amazing great!!!

 4. hehehe… hindi pa tapos yan. antay lang. medyo matatagalan pa… 🙂

 5. whoa,, nice one,, another beautiful story.. hehehe..

 6. xcited na ako sa pagkikita ng mag ina, it reminds me alot of things..hmmmm!! mga ganyang klase ng storya makakapag paiyak sakin…really!

 7. hello myra..how are you?

 8. hello, ate mia… muka ngang nka2iyak yan ah…

 9. Mia……relly mia? well mia ang gusto nya e di Mia! crazy Mia hehe. But she’s quit generous person have a good heart. Napaka simpleng tao. Pangiti ngiti lang yan but very observant. Hindi ko nakitang naka long pants si Mia. hehe pag umalis parang buong aparador dala nyan. haha.

 10. hi myra..oo nga sad story siguro yan, di ba miss sha? hmmm..

  may naisip na ako iwan kong ok sayo “everlasting love”

 11. hmmnn… di ko sasabihin kung gaano ka drama ang story na to. as if may suspense pa no.. hehehe… basta cguro ito ang magiging pinakadrama sa lahat. okay lang ba Mia?

 12. pwede bang gawing tragic? huhuhu…

 13. Everlasting Love? hmmnn… mukhang bagay…

 14. lalong gumanda ah!

 15. ayan Mia mahaba na siya. hehehe… wala pa ang mga twists and revelation. abangan mo na lang.. haha!

 16. hello! hows my beautiful friend?
  stil kicking and alive?
  hehehe?
  kailan mo pa kaya matatapos to?
  huhuhu…hala ka, baka mawala na ako sa mundo! di mo pa matatapos to, mumultuhin talaga kita..hehe

 17. ..halu ate mia and ate sha..
  ..ate prng xcted k ng mtpos ang story a.. why the rush?? hehehe..
  ..cguro mxadong bz c ate kya ndi p nya nga2wa..

  take care and gb^^

 18. Mia malapit na matapos dont worry… 10 pages na lang. wag ka kasi masyado excited, mamaya pangit siya, haha! sinisiguro ko pa naman na maganda talaga kasi para sa iyo yan… 🙂

  hi myra! musta ka na? busy pa rin ba? sa life and sa lovelife? hehe…

 19. ..oh ayan ate mia lapit n mtapoz.. 10pages nlng daw.. hehehe, haist ako din xcited ng mbasa ng buo 2ng story n 2.. hmm, sana mlpit n.. XD,, tiyak mganda n nMn yan.. cmula plng mgnda n e, gang ending n yn.. heheheh..

  haluw po… ok nMn aq,, mejo windang parin,, hehehe.., gawa ng thesis nMin.. haist.. supah hirap… gudluck nlng skin.. hehehe
  haist naku ate ndi nga ako mging busy s luvlife e.. bokyang p e,, hehehe.. ska nlng cguro ako mghahanap ng mgpapabusy sa aking buhay pg-ibig,, (nakz tlgang my gnun?!,, hekhek..)

 20. hi baby myra, tapos na ni ate mu sha!binigyan nya na ako ng copy! gusto bigyan kita? send ko sayo? para wala ng bibili!

 21. hi ate mia.., tapoz n tlg xa?? wow, bilis a,, hehehe.. nku ate wag n poh kakahiya nMn,., bili nlng po ako..hehehe=p

 22. hi sha..

  galit ako sau…hehehehe u made my tears fall… na mis ko tuloy nanay ko…
  ang name tlaga n mia ang bida… lakas mo kc ky sha eh…thanks sha i hoep ma basa narin ang ibang chapter til ending nku… gawa nman ako nto ng ending hehehe.. pro alam ko mas maganda ang ending mo…paghindi ako makatulog nito maya cge ka jan…

  thanks ingat ka

 23. hi Grace! ooppss… sori… hehehe… pls check ur email nag-email na ako. tc!

 24. sha sha!!!!

  If only you knew the power YOU hold to change people, and change lives.,
  you give me so much, and not only with your novel and out of this world talent, but just by being honest about ‘who you are’.
  words cant describe the affect your ‘touch’ my heart and soul….
  you have made me aware of how great to have a friend just like YOU, and made me realise that we too, CAN make a difference in other lives, if only to make it a little ‘easier’ to bear.
  we would move mountains to be able to give back even just a little of what you give me every day of our lives….and what is important to you, is important to me too.
  thank you can and never will be enough, but i can show you how much you mean to me, by using the compassion and love you make me feel, im so proud and honoured to be able to help you…. and with you as my inspiration we can and we WILL move mountains.

  I’l treasure YOU….

  I LOVE YOU so muccccccccccchhhhhhhh!!!

  GOD BLESS!!

  miamer at your service!!!

 25. thanks

  yan tapos ko rining basahin eto atlist nman satisfied narin me thanks sabi ko nga maganda ang ending eh….1 of d best story i ever read sa nagyun cguro… hehehehe
  lam ko maraming pang maganda jan… dba sha??
  ingat………

 26. hi grace! salamat at nagustuhan mo… hehehe… yaan mo gagawa pa tayo marami magagandang story. and your own story too! i’m looking forward writing your story.

  and im soooo overrrrr happy talaga for the cake! super thank you! imagine my cake ako? 🙂 first time may nagbigay sa akin ng cake,,, hahaha! im really blessed to know you days before my birthday. perfect timing! haha! salamat talaga.

  godbless you!

 27. MIA… di mo rin alam kung paano mo ako naapektuhan. your one angel as well. and sooo super sweet!!!!!!!! kaya lang parang sobra naman yang mga bola mo sa akin hehehe…. and naaalibadbaran ako sa declaration mo ng love.. hindi babae ang type ko hahahahaha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  i value honesty in friendship though i keep something for myself.. alam mo yan di ba? i’d rather have few true friends than have lots of fake friends. i value friendship so much than any relationship. my circle of close friends dated way back in elementary and high school and still we are counting more years of solid friendship. sila ang mga taong kasama ko sa oras ng kasiyahan at kalungkutan.

  friendship takes years to solidify though i know one that will last even if it was just for a short time. isa sa natutuhan ko ang pag-analyze ng isang tao and from there i can predict if i go along with this person or not. and your honesty and warmth are one of a kind. though you struggle in your life, ok lang yan. pareho lang tayo, hahaha! kaya nga siguro magkasundo tayo. 🙂

  just keep moving on. i know there’s a good future that lies ahead of you. inspirasyon natin si Grace… hehehe.. di ba grace?

 28. hehhehe anu sha ako??? nku poh!!! ikaw nga ang inspirasyun ko eh..
  tungkol sa cake nku poh wla un alam mo nman ang mga ilongga mga malalambing yan hehehe.. mahilig lng me kc lagi sa surprise eh.. kya nga sha eh everything has d ryt time for us.. n God’s will
  4 me my frenz s not a part of my lyf.. bcoz they r my lyf….
  mabilis kc mahulog ang loob ko sa mga kaibigan pro mabilis din akong mawalan ng tiwala….pag my masamang ginawa sa akin heheheh dats true sha ewan ko nga ganyan ako eh…pro pag kaibigan ko na ang isang tao hindi ko na inisip sarili ko hehehehe..

  i hope u ejnoy ur special day wd ur frenz…ingat

 29. oo nga ang lambing nating mga Ilongga no? kaya tayo hinahabol ng langgam.. hahaha!!!!! I noticed lang kasi kahapon bat ang dami ng langgam sa room ko. siguro dahil sweet ako… hehehe…

  we all have different personalities. tama ka pag nasira ang tiwala mo sa isang tao mahirap ng ibalik. kaya nga dapat na iniingatan talaga iyan. dati i easily trust people but then ilang beses na rin ako muntik na napahamak so i’m very cautious now. but this goes to strangers.

  and i had a great time on my bday! grabe nag-enjoy talaga ako. ang saya! kahit pa wala ako tulog and dumiretso na ako sa work i cud not afford to complain. masarap ang feeling seeing those other classmates that i did not see for long years.

  nag-upload na ako ng photos namin. nakita mo yung cake? its an ube cake.. my favorite. and masarap! salamat talaga!

 30. nasa my photos pala ang pix….

 31. hi sha..
  kaya nga sha eh ang mga taga manila hinahanap tlaga mga ilonga eh..hehehe
  thanks ha ikaw tlaga… yup nakita ko ang saya saya nga ninyu..u r very lucky to hav ur frenz… at ang ganda ng place nku gusto ko tuloy umuwi hehehehe maganda nga e celebrate ung bday pag mga kaibigan mo kasama anu??… masaya narin ako dahil nkita kitang masaya sa bday moh..

 32. in demand talaga tayong mga Ilongga no? and that make us proud… 🙂

  ang place pala na yan sa DAMPA yan malapit sa MOA. ewan ko ba kung bakit ang ganda sa picture lalo na dun background and dagat. haha! mukha tuloy ang bongga ng place…

 33. kaya gni noh?? kag namit pa ang pagkaon hehehehe

  ang ganda nga eh.. at native na native tlaga…
  yup hndi ko pa na abotan yan…
  nung ngbakasyun nga me hndi narin ako ngpunta jan.. niyaya din nla ako dami nga rin ng bago eh.. 3weeks lng kc mabaksyun kya kya umuwi me agad sa iloilo..

 34. wow nice one hope matapos agad,aabangan ko talaga yan!!!!!!

 35. hi ghelyn! tapos na po.. pakiabangan na lang ang book marelease… tnx!

 36. yes!!!!aabangan ko n lng pala…thaks!!!!!!!!!

 37. tnx ghelyn! try to check out other stories as well. tc! 🙂

 38. ei, I like d story, kaya lang nabitin ako.. huhhuhuuh….

  keep up d good work sharon….
  tnx

 39. babyjaceyrhae Says:

  maganda nman talaga yan aze.. ako nga eh hndi tlaga ako naka tulog nyan xcited ako matapos eh.. meron na sa market eh sa glorietta daw meron sbi n sha national bukstore.. ako nga nag pabili pa ky sha pra ma dala dto hehehe… hay nku adict na ata me sa mga story n sha.. ingat bz ka ata eh

 40. dnt wori mababasa mo rin yan aze… hehehe…

 41. hi grace,

  yah, grabe busy tlga.. nagpunta ako glorietta, oh my god wla ako nkita, as in ubos n stock… nkkainis tlga….

  Ibenta mo n lng skin yang binili mo.. hehehehehe….

  ingats ka jan…

 42. hi sharon,

  sana nga mbasa ko na cya as soon sa possible… ang hirap kaya ng nabitin…. huhuhuhuhuhu….

  well.. ingatz k rin sha…

  tnx dun s email mo skin…

  keep up d gudwork…

 43. tnx aze… no probs… tapos mo na ba mabasa?

 44. babyjaceyrhae Says:

  aze hahahaha… wla ka makita jan out of stock ba? sha best seller na ung mga novel mo soyal na… hehehehe cge hayaan mo aze uwi ako jan pra mabigay ko sau ang story n sha hehehehe.. ako nakatulog nrin ng mahimbing eh tpos ko na.. hehehe 😀

 45. wow, ndi ko n nmalayang tapos n pla 2 a.. huhuhu,, ang tgal kong nwala..

  ..muxta n ate sha, ate grace, ate mia??? n mizz ko keong lht..

  ..nxa market nb 2?? tmang tma blak ko ng bumili ng buk.. hehehe,, ndi n ulit ako nkakabasa ng mga gwa ni ate e..

 46. babyjaceyrhae Says:

  helo myra musta? ok nman kmi lahat dto mis ka nga nmin eh san ka ba nag punta hehehe? yup tpos na yan.. nabasa ko na nga ang ending eh kc hindi ako mkatulog tlaga… sabi ata n aze pang na out of stock daw eh dami na kc bumibili hehehe

 47. hi sha,

  yah, pag ka receive ko ng email mo skin, print ko agad, den binasa. ndi ko tinigilan hanggat di tapos.. paulit ulit.. ndi nkakasawa. hehhehe

  sana mabasa ko rin tong until forever & let me love you… hahyyyyyy….

 48. hi grace,

  promise ha.. cge na umuwi kna.. pra mabasa ko na ung story.. heheheheh..

  ingatz

 49. babyjaceyrhae Says:

  hehehhe i cant promise… hindi ko mag promise ah… mostly promise wla ka katabo eh hehehe…basta ah kibod ka lng ara na ako hehhehe dala2 ko pa mga story n sha ohhhh dba? 😀 thanks aze

 50. hi guys!!!!! musta na kayo dito???? xenxahan nyo na ang Lola nyo at nagkabusy-busy ang buhay. sisihin nyo si Grasya… hahaha!!!!

  but let’s all be happy and gay!!!!!

  as in magpakabakla tayo… hahaha!!!!

  di man ako makapagcomment but i do read ur posts. kahit papano di ako makatulog pag di makasilip dito eh… hehehe… 🙂

 51. babyjaceyrhae Says:

  hahaha yeah guys sisihin nyu ako kc ako ang nag pa bz kay sha.. hahahaha
  kaya nga ako nlng ang tatao rito kc alam ko bz yan c sha ewan ko ba kng anu ang binibisihan nya hahahaha sha mwah luv u… ingat ka cge sa akin muna eto ha ako ang bantay dto… hehehehe 😀

 52. hehehe… musta na bossing? gwapa lang gihapon e no?

 53. babyjaceyrhae Says:

  hahahaha ari amu man gihapun ah wla pa nag gurilla hahahaha…ok lng masaya nman ang labas ko umalis na naman c grasya sa lungga nya… hehehehe ikaw?

 54. wow pasyal na naman ang gwapa… grabe a! cg a enjoy lang a. hehehe…

 55. babyjaceyrhae Says:

  hahaha.. nakita na nman ako ng mga frenz ko hehehe enjoy nlng basta ksama ko cla pati mga brods ang sis ko hehehe.. hndi ko na iniisp mga probs ko hahaha bka macira ang beauty ko jan…hahaha gudluck sha ah

 56. haha! oo nga dapat beauty palagi! magkakasundo tayo sa bagay na iyan… hehehe!!!!

 57. hi sa inyong lahat.. dumaan lang po.. Namimiss ko na kau all….

  ingats & merry xmas….

 58. babyjaceyrhae Says:

  helo aze musta kna? na mis kna namin hehehe daan ka dto lagi ha… ingat ka

  maaga ata pamasko mo ah hehehe

 59. ..halu po,,kmuxta po??,, nmiz ko kaung lht.. mejo busy bchang po ako e.. hirap mgoJt.. hehehe
  ..npadaan lng po^^

 60. hi myra! ojt is hard though it can be fun. just enjoy! namiss ka na rin namin… ingat lagi!

 61. babyjaceyrhae Says:

  yeah ur ryt sha…mahirap yan pro masaya dba? feeling mo nag wowork kna tlaga… but stil ksama mo mga clasmates mo ang saya nga.. na mis ko rin tuloy college life ko..

  mis kna namin myra daan ka dto lagi pag may time hehehe 😀

 62. ms.sha pwde pahingi din
  poh ako ng copy n2…
  pls…
  tencu poh…

 63. okies.. no probs…

 64. sharon rose Says:

  hi kate! please check ur email…

  tc!

 65. I olreadt read it ms.sha…
  cge w8 ko nlang…

 66. already pla

 67. sharon rose Says:

  ok… no probs… puyatan ka rin sa kakanet? hehehe…

 68. di maxiado…
  pag wlang class knabkasan…
  pwde ako magpuyat…
  pero pag may paxok bawal…
  heheh

 69. helo musta na kau lahat hehehe paxenxa na po medjo bz lng ako hehehehe my binibisihan lng ah… anyway xcited na ako sana mag kita tau lahat hahaha…

  kate oh dba ang bait yan n sha nag bibigay yan hehehe hingi in mo lahat pwede hahaha

 70. babyjaceyrhae Says:

  hehehe naka limut c jaceyrhae mag log in un tuloy wlang pix nya ayan jan na hapi n kmi hehehehe ingat kau lahat

 71. uu nga poh…
  hahah…
  ms.sha pwde lahat ng book?
  hahah…
  bka wla ng bumili sa book store ng book nio
  maghingi nlang d2…
  heheh

 72. hehehe… ganun ba… wawa naman ako… huhu….

 73. anyways ano pala address mo kate?

 74. […] at Kailanman Let Me Love You If Hurting Is Loving Kailan Ka Magiging Akin Bestfriend Untitled Novel Until Forever New English Novel View […]

 75. hi guys….vote nyo to ha..heheehhehee! love you sha! nakz! ok ngayon ang site natin ah! laong pinaganda…hehehe maganda pa sa gumawa! hahahaha…love you!!

 76. sharon rose Says:

  hahaha!!!! this story earned the highest vote… o di ba bongga? hehe…

 77. hi sharon..

  wen ka kaya ulit makakapag publish sa MSV…..

  mizz u all

 78. musta na? out na new mo nga novel? ang until forever? bongga gid ya eh! kay 19% na ang vote ya…kumusta lang sa mga kids ah! halong….

 79. sharon rose Says:

  hi aze! hi Mia! musta na grls? ive been in a faraway land and our computer broke down… huhu… anyways belated happy valentines pala sa lahat! miss girls! mwah!

 80. ellow miss sharon…you know what i really like this book of urs… until forever ganda tlaga kaso bitin jejeje… hanap nga me ng ganito sa mga bookstores wla me makita….huhuhu..wer po ako mkakta nito pra mkabasa aq nice poh tlaga….U

 81. miss sha wer po me pwede mbasa ds novel very nice poh tlaga…

 82. hi ecarg! tgasaan ka ba? il be more than happy to let u read this novel… tnx for posting! :)1

 83. hi ecarg! tgasaan ka ba? il be more than happy to let u read this novel… tnx for posting! 🙂

 84. frm davao po….pwede ko po bang mabasa the whole novel? thnx po pla for the response…

 85. hello po miss sha..im frm davao po….pwede ko po bang mabasa the whole novel? thnx po pla for the response…wer q po pla xa pwede mbasa?…U

 86. hi ecarg…i can email u the copy.. pls giv me ur email ad… 🙂

  and tagadavao din ako… san ka sa dvo?

 87. grace_8922@yahoo.com po…thnx po tlaga miss sha….
  tlaga ur frm davao dn? kababayan po pla tau hehehe…
  sa tagum po aq kau?…U

 88. sharon rose Says:

  no probs.. pls check ur email..

  yup! nasa davao city ako ngayon. bajada. if u happen to go to davao city jz let me know. baka andito din ako… hehehe…

 89. sharon rose Says:

  hehe… wats ur name ecarg? magkapangalan ba kau ni grasya? 🙂

 90. cge po f punta aq davao hehehe…jan po kau parati davao?..
  grace po tlaga name q…thanks po tlaga miss sharon..God Bless…U

 91. miss sha very nice po tlaga ang novel nyo…ka2kilig hehehe…

  pwede pa po ba mg request? ung forever in ur eyes and let me luv u hehehe..

  if pwede lng po…U

 92. sharon rose Says:

  ecarg? pabaliktad na grace? hehe… gets ko na.

  cg pag punta ka dvo pasyal ka dito sa min… nasa harapan lng ng victoria plaza ang bahay namin… 🙂

 93. sharon rose Says:

  l try to check my files for the other novels ha if nasa email ko pa. nasira kasi motherboard ng pc namin eh…

  try mo rin punta sa national or any bookstore and see if meron ka pa makita.

  tc

 94. cge po if mkapunta me dyan davao..jejeje

  thanks po in advance miss sha pro sana meron pa ung mga files pra free q xa mbasa…jejeje

 95. sharon rose Says:

  hehe… nasira kasi ang comp… motherboard kya kelangan bumili bago. dun kasi nakasave lahat ng files ko. la pang budget para bumili ng motherboard hehe…

  may sinend ako sau. yun na lang muna basahin mo k…

  tc

 96. ok miss sha…thnx po tlaga…God blss…U

 97. miss sha wat po pla title ng sinend nyo?

  jejej hndi q pa po kc narecive….U

 98. sharon rose Says:

  sinend ko uli… palagi ka ba online?

 99. hndi po masyado hehehe….minsan lng..U

 100. miss sha thnks po..na reciv q na ung story if hurting is loving…

  thanks nd God Blss…U

 101. sharon rose Says:

  okies.. enjoy reading!

 102. hello po, pwede po makahingi ng copy ng story ng until forever?hmm… mahirap po kasi makahanap ng book ni ate sharon dito sa amin.thanks.

 103. wala pa akong nabasa na whole story mo po hanggang teaser pa lang, dito po kasi ako sa bicol catanduanes, pero sa katapusan ng march pupunta ako ng manila for my OJT. maghahanap ako ng books mo. thanks po sa story mo lahat maganda and interesting.

 104. sharon rose Says:

  hi honey! natutuwa talaga ako at halos laht ng page meron k comment.

  nd para makabasa ka na rin ng fullstory email ko sau to. kasi may copy ako nito sa email eh… hehe..

  ingat!

 105. A good end of the story na surprise ako…i thought mia and her mother died. Maganda ang kwento ng Until Forever exciting until the end. micheal make a right decision.Nice ate Sha.tnx

 106. sharon rose Says:

  hehehe… isa ito sa maipagmamalaki kong nobela so far. no wonder ito ang may pinakamaraming votes… hehehe…

  siyempre inspirasyon ko si Mia dito. kaya maganda siya.. 🙂

 107. sharon rose Says:

  hi mia!musta ka na? sobrang busy na talaga… hay… hehhe… palambing lang. ingat!

 108. helu pu…ito na naman ako….pwede po pa send din po ako nito?abuso na po ba?eheh..sige n po ate sharon..tapos ko na po ung let me love you..ang ganda po..pwde po ito rin po?plss.. po..ehhe,,kung mapagtyagaan nio pong isend sa akn ito po email ko..faye_umali18@yahoo.com..kulit ko talga…thank you po talaga…

 109. sharon rose Says:

  hi jen! waz up? im glad u have read some of my novels. cg il send u this story. pls let me know if u have received it. and also comment ka ha… hehehe…

  tc!

 110. yehey…thank you po ate sharon…thank you talaga..hihintayin ko po..ahah

 111. sharon rose Says:

  no probs… naemail ko na… did u receive it?

 112. hindi pa po eh…hindi na naman tumalab..eheh…ate sharon pwede pakisend po ulit??sige na po…pls…di ko po nakuha eh…thank you po talaga….ehehe

 113. sharon rose Says:

  ngek… ganun ba. niresend ko na. nagrep ako dun sa msg mo. hope ul receive it. hehe… enjoy jen!

 114. ehehe…wala na po yatang pag-asa..hindi ko pa rin na rereceive..sayang..pwede po dito nalng po pasend?sa faye_umali_cute@yahoo.com.ph po?may ph..ehehe…pls…sige na po,..gusto ko po tlaga siya mabasa eh..thank you po…hahaha..sori sa kakulitan…eheh..

 115. sharon rose Says:

  ay ano ba yan…. wala namang delivery failure notice. cg nasend ko na sa faye_umali_cute@yahoo.com.ph. sana mareceive mo na talaga this time.

  🙂 tc

 116. ehehe..helu po ulit..ate sharon nareceive ko na siya…thank you po talga…eheheh..godbless and thankyou po

 117. sharon rose Says:

  hi jen! okay lang girl… no probs… hehehe…

  tc!

 118. […] And you can also check out the excerpt. Please click here. […]

 119. hello ms.sharon pwedeng bang padalhan mo ako lahat ng pocketbook na sinulat mo bibilhin ko thanks

 120. hello ms.sharon pwedeng bang padalhan mo ako lahat ng pocketbook na sinulat mo bibilhin ko kung pwede kung di okey lang thanks

 121. sharon rose Says:

  hi cherry! taga-saan ka ba? Cg ha i’ll try to check the pbs i still have and see if i can still buy some copy so i can send you. i’ll update you soon. thank u for patronizing. godbless!

 122. HI MS. SHARON ANDITO AKO SA UK ENGLAND SANA MERON PANG COPY I REALLY LIKE THOSE POCKET BOOK U WROTE .TELL ME WHEN UR READY TO SEND THE PB SO I CAN SEND MONEY TO YOU.SANA MARAMI KA PANG MASUSULAT NA PB FAN MO NA AKO.THANK YOU AGAIN!

 123. sharon rose Says:

  wow! nasa UK ka pala cherry! nice! 🙂

  i will do my best to retrieve other copies… sa ngayon ay 3 pa lang meron ako. i’ll check the bookstores here for the other pbs. please give me at least a week para sabay ko na lang na ipadala sa iyo. no problem… masaya ako at may nagbabasa ng mga ginawa ko. 🙂 it is very rewarding…

  im inspired again to write more stories… hehehe… dnt worry, i won’t be lazy anymore… hahaha!

  thank u so much for the support. I really appreciate it. nakakataba ng puso.

  ingat lagi…

  and bytheway, how old are you? i just wana know you.

  take good care and godbless!

 124. hi again ms.sha okey lang hintay lang ako,at saka ask ko lang what ways do you want me to send the money through(cheque or cash)if cash do you want a pesos or pounds?anyway im turning 25 this year! favor me can i have your autograph sign to all my pbs. thank you. more pocket book stories to come god blees!

 125. sharon rose Says:

  okies… no probs… magkasing edad lang pala tayo.. hehehe.. nice…

  iwestern union na lang cguro para mas madali. kwentahin ko muna ang magagastos para malaman natin kung magkano ibabayad mo ha.

  cg cherry.. ingat lagi! appreciate the effort for being here often.. hmmn… hindi kaya e inaabangan mo ako? haha… joke lang..

  cg godbless always!

 126. hahaha..your not kidding !inaabangan talaga kita sha…anyway sa ngayon wala pa akong makitang western union na malapit dito pero meron naman money gram pareho lang quick din…thanks for wish granted!! sige ingat din god bless!

 127. sharon rose Says:

  hehe… ganun ba. ako excited din mg-open ng site na to para sa mga posts ninyo…

  moneygram? hmnn… cg try ko maghanap if meron niyan dito sa min. di pa kasi ako nakagamit ng ganyan eh.

  saka na yan. pag ready na… hehehe…

  cg inaantok na ako… ingat lagi.. mwah!

 128. hi! sobrang ganda tlga ng mga novels mo…i’m glad part k n ng company ni ms. eve…gling un eh!

  tnong ko lng po if available p rn s mga national bookstores ung mga nprint nyung novels s MV..kc po d2 s laguna wla n me mkta…huhuhu…

  srap bshin nung mga stories nyu po…sobrang kilig..kya lng bitin….hehe…pde po b i email nyu po 2 s akin? kung pde lng po… hrap kc pg d tpos ung story..thanks!!!

 129. sharon rose Says:

  hi Bianca! di ko lam f may available pa ba na buks. i checked the bookstore dito sa davao, wala din but then, kulang naman sa supplies dito eh.

  nagbabasa ka rin b ng buks ni Ms. Eve? Oh yeah… I agree an galing nga nun! im happy to be part of Love Match. Im happy for a great opportunity.

  pakiantay na lang nito na mapublish ha. nakaline up na rin ito. malapit na rin siguro ang release.

  mababasa mo rin ito. antay lang muna tayo. and thank u for reading my novels! tc!

 130. elow po!

  cge po antay ko 2…excited n nga ako eh…hrap po pla pg d tpos…hehe…

  God bless po ulit…

 131. oo nga… ang hirap ding tapusin lalo na pag kulang sa time. but there’s always time in everything. and ika nga patience is a virtue… hehehe…

 132. haha! bravo. bravo. isa-isahin ko ha, oks lang?

  1] “pagak na tawa” tsk-tsk. mas kailangan ko ng pinoy na thesaurus (tesawrus ba yun?). you must be a new gen romance writer pero lalim mga tagalog mo – angkop na angkop sa kinabibilangang pangungusap…haha.

  2] and the plot! the plot! wow! i thought romance should be a character driven instead of plot driven…pero sa nakikita ko, 50-50… a real obra.

  3] buti oks sa publisher ito, kala ko usual requirements e 80-20 ro 75-25, tag-lish. but sa novels mo parang baliskad. mas lamang ang english. sabagay parang bitin ang tagalog voc para sa kilig/romantic expressions. i just don’t know kung magiging corny kapag tinagalog…or baka maubusan ng tamang words to express ang nag-aalab na damdamin…hmm

  4] dahil nga sa suspense fanatic ako, halos lahat ng nababasa ko book ay single point-of view, and my fav are those written in first-person kasi feeling ko ako ang nagkukuwento, coz im blind to things that are outside of my consciousness. but ofcourse first-person narration may not be possible with romance (i’m not sure). anyways, kahit na papalit-palit ng pov ang kuwento mo, it’s not confusing since maliwanag ang ‘he’ and ‘she’. parang ang hirap kasi sa tagalog na magpapalit ng ‘niya’ at ‘nito’. kung maglalaktaw naman ng 3-4 spaces everytime magpalit njg punto de vista, ampangit naman tingnan. anyways (ulit), just voicing out, weakness ko kasi (haha). bottomline, U GOT IT VERY-VERY GOOD.

  5] lastly, di na ko nagutom. nagtabi na ko pagkain. kaya lang…. napuyat naman. hehe. but worthty. gudnyt. happy trip.

 133. sharon rose Says:

  hehe… grabe.. i really like your critic! you have the potential in that field. thanks for the time and effort. minsan lang ako magkaroon ng critic na ganito… haha…

  every Publishing House has their own policies and ideals. Dito kasi sa loe match dapat kasama ng POV ng hero at heroine. its better to understand thoroughly both the characters so as to understand the whole story. kumbaga malinis dapt ang ending, walang part na bitin. and dito dpat 50-50 Tag-Lish or 40-60. this is to provide international quality to avid readers. mas malaki kasi ang market ng Love Match abroad.

  Ako man ay mahilig din sa suspense. I used to write my stories with one point of view. kung meron man sa hero, kukunti lang. this way, it gives me more option to explain things in the end. kasi pag one POV, maraming things na pwedeng ibitin. but then, you need to adjust your style to the ideals of your publishing house.

  Buti at di ka n ngutom, haha! napuyat ka tuloy…

  alamat sa pgbabasa! at sa kritisismo.

  tc!

 134. hi ulet!

  naku naman. bestseller yata pocketbooks mo. i checked festival mall’s nat’l bukstor, but ni isang nobela mo wala ako nahagilap. under “my special valentine” siya di ba? mukang may namakyaw…haha. di bale, i’ll check sa iba bukstor pag may time….grrr. or, maybe next printing pa ng bookware. huwaaah.

  rgds. gud day!

 135. hehe… di nman. baka wala lang dun sa naputahan mong bookstore. yes, my special valentine siya… hehe… tc!

 136. sha na edit na ba to? xcited na man ako.. hehehehe alam mo na kng anu ang hinihingi ko hehehehe hintay lng ako ah..
  musta na mga frenz dto? marami ng mga bagong frenz c sha ah…
  regards sbi n jaceyrhae ingat

 137. sharon rose Says:

  malapit na daw ito ma release.. yep… lam ko ano inaantay mo bossing.. hehe.. siyempre i will send you a copy of this. ikaw pa! lapit mo na yata ngayon, dito ka na lang sa pinas. regards kay baby jaceyrhae.. ingat lagi. mwah!

 138. hi miss sharon, this story rocks! you made me want to write too. tanong lang ko lang po, ilang chapters po ito? i read your article about love match and followed the site, sabi doon 144 pages dapat? wow ang haba. pwede rin po bang hingiin kung ilan ang word count of this whole story? that would really help me a lot, thanks for the inspiration, god bless.

 139. hehehe dont wori nag hahanap din ako ng copy nyan kc ung skin bingay ko sa mga frenz ko.. yup dats true sha na ubos na tlaga mga copy sa lahat ng bookstore dto sa manila lahat na na mol pinuntahan nmin wla kna copy kahit isa.. ewan ko bakit hndi pa cla nag pa copy ng marami jan hehehehe…

 140. sharon rose Says:

  Hi Ara! This novels consists of 12 characters and 148 pages. wala naman yatang word count na requirement. nasa internet cafe ako ngayon kaya di ko masabi kong ilang words lahat. basta marami siya… hehehe… don’t worry, kahit na mas mahaba ang requirement, sulit naman siya dear. Love Match pays higher compare to other publishing house. Im happy i inspired you. try writing. you’ll never know what’s your luck. malay mo, you’ll discover that you are destined to write. basta sulat lang ng sulat. goodluck!

 141. thanks sa reply. sige susubukan ko pong magpasa rin, *squeal*, hehehe, thanks po ulit and more power.

 142. sharon rose Says:

  Hi Bossing! Papabili sana ako sayo PB’s ko jan sa manila kasi nandiyan ka na rin naman. Hay naku sana nga mag reprint na sila kung wala na para naman magkaroon uli tayo ng copy, hehehe… Wala na rin kasi ako copy.

  Musta ka na jan? Musta si baby jaceyrhae?

 143. sharon rose Says:

  basahin mo lang yung mga tips. it is important to know the image and taste of love match. one tip, don’t hold yourself in your love scenes. give your one hundred percent. dito dapat itodo mo na. reader’s will always remember you as a writer who gives all to her readers. maraming tips dun on how to make a very interesting and passionate romance novel. again, goodluck! kita-kits!

 144. hay nku sha wla talaga natira dto tagal na eh bgy ko rin sana sa mga frens ko kc ngaun lng kmi nagkita.. kahit saang mol wla eh khit sa Moa wla rin hangang caloocan hehehehe.. lalo na ngaun mabili ang mga skul supplies kya nakalimutan na ang mga PB mo hehehe.. ok lng kmi n jaceyrhae eto my ubo pa ka gagaling lng sa lagnat. 🙂

 145. DhaNhiCa Says:

  hi! po ms. sharon rose
  kayo po pla yung tnutukoy ni ms. eve bgong writer ng LM
  kelan po mapublish yung book niyo po LM ??

  hope ma avail ko po yun

  morepower GODBLESS

 146. sharon_rose Says:

  Hi Dhannica!

  Yeah.. maybe that’s me. kung wala ng ibang bago pang writer eh di ako na iyon.. hehehe… I don’t know kung kelan mapublish ang book ko. malpit na cguro xa. magllagay man yan ng update sa website si Eve kapag available na siya sa market.

  thanks for visiting!

  tc!

 147. sharon_rose Says:

  Hi Grace!

  Sana naman magreprint ang MSV.. hehehe… gusto ko magkaroon ng sariling copy.

  musta na si baby jaceyrhae?

 148. hi sha, musta na? miss u, sorry ha now lang ko naka visit dito super busy lang may prob pa now family matter (agawan ng yaman) hahahahaha..
  hmmm nagka problema kasi, pero sana maaayos na, pag punta ko palawan di ako naka uwi agad sobra ako 2 months dun….may utang pa ko sa mga gwapitos dont wori babawi ako dami lang inasikaso ngaun…..

  out na pala ang until forever? naks pwede na ba makabili nito? baka mahihirapa naman ako sa kakahanap nito ha? patay ka sakin pag wala pa sa NBS to bibili ako mga 5 copies bbgay ko sa mga friends..

  naalala ko nung una mong sinulat, wala sa NBS….nahanap ko dun sa rob hayyyy sa BOOKSALE pa 3 copies nalang, hahaahaha…

  mwahhh…love you sha, GOD BLESS

 149. hi gracia, sowe man wala ko pa naobra ang napaobra mu…..maybe nxtwek ah! tapuson ko gid! regards sa lovie mo!!!!

  love you…..mwahhhh!!! GOD BLESS

 150. sharon_rose Says:

  Hi Mia! Ikaw ha ang tagal mong nagtago sa Palawan.. hehehe.. Miss na kita, sobra! im texting you wala namang rep. wala ka yatang signal? asan ka na ba?

  kahit saan ka man mapadpad, just dont forget us, haha!

  tc and gb always!

  mwah!

 151. hmmm d2 na iloilo, il be back 2 palawan nxt month cguro, atlast nakita ko na ang hinahanap ko dun! asawa hahaahhaha! anu na? pwede na ba makabili ng until forever? bibili na kami ni gracia hahahaha, gracia ha 10 copies or more bibilhin mu, hahahaha sa akin 5 lang ang kaya ko! mwah!

  ingatzz sha! GOD BLESS

 152. sharon_rose Says:

  ah talaga? nakakita ka na asawa sa Palawan? hahaha… parang nagtreasure hunting ka lng dun ah. naghoney,ppn kay dun? hahaha…

  Antay ka lang… piniprint pa daw to di pa tapos… hahaha!

  malapit na ba akong maging ninang? naks….

  🙂

 153. miss sharon rose, hi po ulit! pasensya na po kung medyo makulit ako, matapos po ang maduguang paggawa ng manuscript at ng equally madugong synopsis, may problema na naman ako; ang query letter (falls down miserably ) ang hirap talagang maging writer. miss sha, kailangan pa ba talaga ng query letter? sabi kasi doon synopsis lang pero sa page naman ng synopsis may tungkol sa query letter, aw, naloka ko sa mga samples, di ko ata kaya yun. hindi ba pwedeng i-email ko na lang ang synopsis without further ado? hehehe, pasensya ka na kung ikaw ang iniistorbo ko,^__^. salamat po sa pagbabasa nang makulit kong message. thanks!

 154. sharon_rose Says:

  Hi Ara! I guess email mo na lang si Eve at sdmpublishing@yahoo.com. You may email her your synopsis, attach mo na rin ang iyong manuscript, tapos biodata. I think u dont need to write the query letter. simpleng email lang na gusto mong maging writer ng love match and a few info about your manuscript. magreply man din yan si Eve.

  Good luck!

 155. isa pa po palang tanong, gaano po kahaba yung synopsis niyo? pasensya na talaga kung makulit ako. thank you, thank you talaga.

 156. ok! thank you talaga miss sha. mabuti naman di na kailangan ng query letter, hay sana lang matanggap ito wheeeee!!!! mamayang gabi isesend ko na talaga. thanks ulit miss sharon rose. ^__^

 157. sharon_rose Says:

  yung synopsis eh one page lang. make it as interesting as possible. no problem girl. sana nga matanggap ang MS mo. have faith. godbless!

 158. hi miaaaaaa… hahaha pag mabili ka bigyan mo nlng ako hehehe alam mo nman nag papalimus lng ako dto… hndi pa mka afford
  hindi nlng ako ha lakas ko naman sau eh dba sha?

 159. one page?!! mabuti nalang hindi ko na nasesend. ang synopsis ko five pages ata hahahahaha. my gulay, mag nonose bleed na naman ako nito. salamat ulit miss sha.

 160. Hey ms. Sharon is that you on that cloned pic? wow your gorgeous huh? are you a model before?

 161. Yes Ara, one page lang. its very very short. yung parang nasa likod lang ng PB.

 162. Hi Jemaya!

  Yes, ako nga iyan dear. Maganda ako diyan… haha… kasi siympre nagpaganda muna ako ng to the max bago nagppicture.. haha!

  I’m not a model… naks! Model lang dito sa aking website at sa aking FS… ehehehe…

  salamat sa pagbisita.

  tc!

 163. sharon_rose Says:

  @Grasya

  Ikaw pa lakas ka sa amin ni Mia…hehe.. siyempre meron ka talaga nito no. kung ayaw mi Mia magbigay, ako nalang.. hahaha!

  ingat lagi bosing! Miss yah!

 164. di na rin lang ako bibili..bibigyan naman ako ni sha eh! hahahaha! sinabihan ko na ung new friend ko jan manila na bumili ng PB’s mu miss sha dont wori kahit di ako makabili kc mukhang sasakit nanaman mga tuhod ko sa kakahanap ng PB’s mu d2 iloilo, pinaka ayaw ko pa namn ang maghanap ng wala hahahahaaha, kelan pa kaya cla magpapa print xcited na ako.

  wala pa naman d2 nilibot ko na gaisano, sm, rob, marymart WALA naman po, naglibot ksi kami ni meshel kahapon, remember mheshel? kaya binili ko 4 PB’s english nalang po para kahit panu marrefresh utak ko na kinakalawang na ata…..c meshel nagrereklamo na rin asan na daw mga bago mo books, haha

  gracia di ko po open ung fs ni hubby mo hahaha ayaw ng password pumasok.

 165. hi ulet miss sha,

  i get lost dito sa thread. ang “my special valentines” ba (which i know by bookware publishing) at “love match” are from one and the same publisher? or love match is in other publishing house (SDM publishing)? then, si Eve (montilibano?) ba ang editor (i know she’s a writer too) ng love match?

  sencia na ha, naging tanungan portion itong website mo.
  regards.

 166. hi Ara,
  congrats! i understand how happy you are completing your manuscript. pag natanggap gawa ka rin ng website mo, then ask miss sharon para maging link sa website niya hehe.

  miss Sha,
  tanong ko lang kung okay lang ba ang mga sumusunod sa mga publishers. im afraid kasi na big no-no sa kanila ang mga ito, at masayang ang mahabang panahong gugugulin ko sa harap ng PC to complete my MS;
  1. oks lang ba na may bf ang heroine ko? then fell in-love with somebody?
  2. oks lang ba na hindi super rich ang hero and heroine? mga characters mo kasi sa novels mo e tipong mga haciendero/haciendera.
  3. how about a heroine na may sex experience before she met the hero?
  4. a romance story without bed scenes okay lang din ba?

  regards and more power…

 167. hi sha and mia hahahaha
  ayan meron na ako xcited tuloy ako thanks sha ah…. sana ma una anu? hehehe pa lambing lng yan sha.. alam mo na un.. hehehe

  mia musta kna? hndi a ata nag reply skin eh.. pls check ur email ha nag sent ako dun pra sa bday mo.. hehehe sori kng na late ha hirap kya nun nid pa ng tym tlaga.. hope u like 8.. at ung ky dear ko nman tama ung pasword na bingay ko sau ganun lng talaga xa after log in mo punta kna ng home at profile.. surprise ko yan ky dear ko wla kc xa dto nasa france xa ngaun bz xa.. gusto ko sna pag na open nya, ma surprise nman xa… eto adjust pa ako kc wla xa dto hirap nga eh.. eto buhay reyna ako dto na nagpapalimus… hirap noh? hahahaha naguguluhan ka rin? basta luv u

 168. sharon_rose Says:

  Hi Oneth!

  MSV and LM are two different companies. Pwede kang magpass sa LM, pwede din sa MSV, whichever you like.

  Eve is a veteran writer, the founder and CEO of LM, haha! So she has a final say sa mga novels na ipinapasa sa LM. LM has an editor aside from Eve. Pero siya yung frontline kaya usually, siya ang makakausap mo.

  You will get a lot of tips from her.

  Sa MSV, okay lang na hindi super rich ang iyong bida. Mas conservative sa MSV,so okay lang na walang love scenes. They are not particular about it but nakkakilig scenes should always be there. You need to be modest when you write for MSV. Or email mo na lang si Apple Masallo at myspecialvalentine@gmail.com.

  For LM, alam mo naman yata kung ano ang criteria nila di ba? so walang probs na bout it. If you already written a manuscript,you can use some of the chapters or elements to your new novel. para madali mo matapos. edit mo na lang to fit your new novel.

  kahit ano theme basta may romance, okay lang yata.

  hope i answered your questions.

 169. sharon_rose Says:

  kung gagawa ka rin lang ng nobela na sa tingin mo eh di tatanggapin, then why do it? If you wanted your story to be published,know more about the company you are writing for, avoid those things that might not get you your editor’s approval.

  that’s my advice.

  so kung magsusulat ka itodo mo na. para sulit lahat ng pagod mo.

 170. sharon_rose Says:

  Mia — nakita mo na rin naman hinahanap mo sa Palawan, why not buy na lang? hahaha! Kaw pa bruha, marami ka pa naman kayaman… bakasyunista ka nga plagi.. jetsetter… hehehe…

  si Grasya naman, nasa France ang irog, wow! Nakaalis na pala si Jay? regards mo na lang ako sa kanya a. ti siya naman ang layo eh, kaw anay magbuhay-reyna dra sa inyo balay… hehehe…

  bsta girls, you know i love you… hehehe…

  tc!

 171. Hi Miss Sha,

  thanks a lot sa tips. BIG HELP!
  again, my apology for using your website for my inquiries. things that i think should be addressed to the publishing houses.

  parang tama si Mia, hirap hagilapin ng PB mo. my wife tried metropolis and festival NBS, but couldn’t find any (im a guy. did i not mention before? not a gay, just to clear it up…hehe), anyways, hindi ako makaporma masyado sa paghahagilap ng novels mo coz im currently working in singapore as maintenance engineer. pero pasasaan din ba at mapapasa-kamay ko rin ang iyong obra…hehe/grrr.

  i don’t know why, but since i accidentally read one of MC’s (i can’t remember the title), i has been dreaming to be a writer. thing that is actually dying, until i accidentally found your website…damn! grrr! nabuhay ulit ang ambisyon.

  i started to understand your novels. dapat positive na negative ang unang pagtatagpo ng hero and heroine. positive in a sense that they are physically actracted. negative in a sense na dapat parang laging may something na hahadlang sa kanila. BUT, i don’t know yet kung paano pahahabain ang story until sa ending…huhu. anyway, im hoping mahahagilap ko rin ang nobela mo.

  actually, im just pretending to understand the way you write. just like MC, hirap i-decode ng novels n’yo. i has been trying to read actively your teasers, but again and again, natatangay ako sa daloy ng kuwento. haha. i think (i mean, i believe), there are things na talagang hindi natututunan ng sarili lamang, at kailangang itinuturo sa silid aralan/workshop. unless, im as talented/gifted as you are. which unluckily, im not. huhu.

  regards and more powersssssssss.

 172. Hi Oneth! I did not know that you are a man. Nabasa ko lang sa GB ni Eve.. hehehe… No probs. I will gladly answer your questions if i can answer it to the best of my knowledge.

  In writing a novel, the story should have progress, from one scene to another. there should be conflict, which will create exciting scenes and will manipulate the characters to evolve. alangan namang wala or else your novel will become very bland and not exciting to read anymore. it should be gripping, a type where your readers cant help but seek to see what’s the ending. They say, romance is very predictable.Yes, maybe kasi alam mo na sila din naman ang magkakatuluyan. but the scenes should not be predictable, your readers should encounter a roller coaster of emotions until they reach the climax and the ending.

  itulad mo na lang siya sa tunay na buhay. lagyan mo lang ng kaunting spice. ako pag nagsusulat ako, iniisip ko kung ano ang sasabihin ko o gagawin ko sa sitwasyon na ito at papaano magrereact kung sakasakali. Though I usually get my theme and plot sa mga inspirasyon sa paligid, I cant help but put some of myself sa aking mga heroines. lalo na ang pagiging sarcastic, haha!

  My partner– my other half, usually gives me plot. kung magugustuhan ko, sinusunod ko. Kung ayawko, sorry, di ko feel isulat, haha! he was actually asking me tips on how to write a novel kasi gusto niya rin gumawa. but he wanted horor. I gave him tips, based on what i know and what i do. since i dont have a workshop, wala akong masyadong maibigay. he tried to write, but hanggang ngayon, hindi matapos-tapos. His problem is, he had difficulty creating scenes and moving the characters. he can make like the storytelling type, iyong isinasaysay,pero like a novel, hindi pa niya kaya.

  mahirap talagang gumawa ng isang nobela. pero kung nagsusulat ka, you will greatly improve. if i read the stories ive written in my notebooks during my high school years, i can say, ang pangit niya. the substance is there but its not good. ako mismo magsasabi na gawa talaga ng isang baguhan. But i write and write and write until i can write like i do right now. and i still improve my wrting, cuz i know there are a lot of things that i still needed to do. so ganyan talaga sa umpisa. magsulat ka lang ng magsulat. read your stories a week after. ikaw mismo, makikita mo mga mali mo.

  i would like to join a workshop too if i can.kulang kasi ako sa knowledge when it comes to technical writing.

  hay naku, akonga mismo nahihirapan ng maghanap ng aking mga nobela. nagpatanong na ako kay Apple, wala pang reply.nag-aantay pa ako.

  ipagpatuloy mo lang yang ginagawa mo. bihira ang mga lalaking nagsusulat but there are alot of great ones.

  I’m happy i have inspired you as well like MC. She is one of the authors i respect. i was there in her 13th anniversary celebration.May picture kaming dalawa, hehehe….

 173. nope! wala pa po ako kayamanan, sna nga meron na……pulubi ako ngaun di naman kasi biro ang sakit sa puso noh! buti pa kung nabigo lang ung brod ko di magastos magpagamot! hanapan ko nalng bagong chx ok na haha! curable nga ang sakit nya pero grabe naman ang gamot!
  huhu! hirap maging nanay at tatay! whew!

  dont wori bibili ako PB’s mu if meron na, love kc kita kaya oks lang un anu ba naman ang 30 pesos hahahaha!!!

  GOD bless sa career mo sha, sna million million ang bibili para yayaman na tau, hehe.mis u na nga, sayang di kami nagkita ni gracia dito pag uwi nya iloilo.

  ingat lagi….love u! more power and GOD BLESS!!!!!

 174. gracia- sori di ko gid maopen ang FS ni loves mo, huhuhu….wala ko pa gid maobra sori gid, wala ako nareciv nga txt mo! txt mo liwat sa akon ang password please! shock ako sa surprise mo kag touched gid ko, hahahaha! grabe ka ha…mwahhhhhhhhhh!!!! thank you gid!

  naalagan ko si grasya ah! ginligo na to sa gani sang brod ko kagapon kay nahulog sa hagdanan ginhaboy ko! (joke) hmmmm upod kami now sang brod ko sa house seperate na kami sa parents namon! layas anak na kami, email ko nalng ang whole story ah! masyado madrama ang life gani ah! kailinit as in……

  may fultime job na ko now! panguba pc! hahaha…!! 9-7 duty ko huhu!!
  sunday and tuesday rest ko!!

  kitakits naman ta dira manila ah! kay basi ds coming august makakad2 naman ko dira! wala ka man bi nagpakita sa akon last june 23, hehe! pag ka 25 pa ko sadto nakapuli di iloilo, sobra ang hangin imagine lupad pa bisan signal no.2 na????? aray!

  halong gid, halong sa mga gwapo! hahahahaha, wala da c lovie mo! bleh!! haha!!! love u always…

  GOD BLESS

 175. ikaw mia ha… gnahaboy mo lng c grasya… mahebe ko ya, c jaceyrhae gni surba ka spoiled cling nya mag bday daw xa gusto nya my cake… 2 na gni necklace nya cni…lapit nlng bday nya moh… nag tx ko sa no. mo wla ka mn nag reply ikaw nlng kya tx sa akun pra mka reply ako…basta hulat ko ha hehehe.. hapi mn ako nagustuhan mo xa hehehe ikaw pa salig ka daan sa akun…. mwah kamu n sha cge ha wait ko ha hatagn nyu ako ha…mwahhhhhhhh mis u

 176. hello po ulit!

  just dropping by…

  ask ko lng if nrelease n po 2 saka san po pde bumili…

  tnx!

  God bless!

 177. Hi Bianca! Dear in printing process pa lang ito. Di pa available. Please visit Love Match website at http://www.freewebs.com/perfectm/

 178. hi sha,
  sa love match pala manggagaling ito. hopefully dagdagan nila ang quantity para makarating sa apat na sulok ng pinas…at kahit sa labas ng bansa. sana may abutin pa ko paguwi ko sa september. hehe.
  i visited love match website. katakot pala requirements. parang tipong sharon rose at eve montillibano lang ang makakapasa..hehe. ganun pala, kahit guy ka, dapat pen name e gal. kunsabagay, parang hindi yata gaganahan ang readers magbasa ng romance kapag macho ang nagsulat..haha. (bakit, di ba may nicholas parks? shakespeare pa. hehe. palakas lang ng loob).
  regards ang more more powersss sa talent mo.

 179. Yup, this will be released under Love Match. Im pretty sure you will have a copy. 🙂

  At first glance parang napakaintimidating ng reqts sa love match. Di nman talaga ganun. Of course, LM wanted to have great manuscripts kaya ganun. But Eve usually gives chance kapag nakita niyang may potential. She will give you your weak points to work on to. And she will give you chance to edit and improve your manuscript. Ganyan lang yan sa simula but sabi nga “NO GUTS, NO GLORY.”

  Just try. There’s no harm in trying.

  I know you can do it. I can feel it… 🙂

 180. About naman sa Pen Name, well hayaan mo na yan. Di ba si Olga Medina ay lalaki? ganyan din si Maria Elena Cruz. Sa Tagalog Romance culture kasi, babae talaga ang known na authors. You may actually use Oneth. It sounds kinda feminine plus pag gumamit ka pa ng last name na sexy, wala ng probs… hehehe… it will not make you less macho. di ba?

 181. Good Day. This is my first time visiting this site and I found it very informational as a whole. I am so delighted in finding your website. Help me! It has to find sites on the: Hot stock market. I found only this – european stock market. Donaldson statement to new york times holds true if an individual investor can keep up with larger brokerages, it a major disadvantage. But their voices seem to be drowned out by the experts; who are giving you wrong and empty headed information. 🙄 Thanks in advance. Sidney from Faso.

 182. Hi all. The keenest sorrow is to recognize ourselves as the sole cause of all our adversities.
  I am from Vanuatu and now study English, please tell me right I wrote the following sentence: “Those who know they need one are often not sure of what to put in it.”

  THX :(, Nathaniel.

 183. About naman sa Pen Name, well hayaan mo na yan. Di ba si Olga Medina ay lalaki? ganyan din si Maria Elena Cruz. Sa Tagalog Romance culture kasi, babae talaga ang known na authors. You may actually use Oneth. It sounds kinda feminine plus pag gumamit ka pa ng last name na sexy, wala ng probs… hehehe… it will not make you less macho. di ba?; About naman sa Pen Name, well hayaan mo na yan. Di ba si Olga Medina ay lalaki? ganyan din si Maria Elena Cruz. Sa Tagalog Romance culture kasi, babae talaga ang known na authors. You may actually use Oneth. It sounds kinda feminine plus pag gumamit ka pa ng last name na sexy, wala ng probs… hehehe… it will not make you less macho. di ba?;;

 184. How are you. One of the best rules in conversation is, never to say a thing which any of the company can reasonably wish had been left unsaid. Help me! Help to find sites on the: The fdic expects banks to fail in coming months, mostly because the commercial real estate market is imploding.. I found only this – [URL=http://www.akmarine.org/Members/Stock/brief-history-of-stock-market]brief history of stock market[/URL]. The second regards the destruction of productive assets. The successful formula to win in trading is trading with the market trend. Thank 🙄 Calandra from Cuba.

 185. hi ate sharon…eheh..

 186. purplegurl03 Says:

  hello po! its my first time to actually view your page.. dahil sa kakalibot accidentaaly napunta ako dito sa site nyo.. ahm.. very interesting po yung story.. kaso.. nakakabitin! ehehe feeling ko maganda sya.. napublish na po ba ito? walang mapagbibilhan dito ng LM pocketbooks.. ang dami ng mga stories yung magaganda at intersting basahin tulad po ng sa inyo.. =(
  more power po sa creer.. =)a

 187. purplegurl03 Says:

  hello po! its my first time to actually view your page.. dahil sa kakalibot accidentaaly napunta ako dito sa site nyo.. ahm.. very interesting po yung story.. kaso.. nakakabitin! ehehe feeling ko maganda sya.. napublish na po ba ito? walang mapagbibilhan dito ng LM pocketbooks.. ang dami ng mga stories yung magaganda at intersting basahin tulad po ng sa inyo.. =(
  more power po sa career.. =)

 188. hi purple girl! malapit na mapublish ang novel na ito. you can always buy LM pocketbooks online. you may also read some of the chapters of this story at http://www.sharonrosenovels@wordpress.com my other webbie wherein every week, a new chapter will be posted. so balik balik lang girl and eventually mababasa mo rin lahat ng chapters. tc!

 189. Great article. I thank you for posting it. Keep up the good work.

 190. Hey! I found your website again. I’ve been looking for it for a while, this time I’m going to bookmark it.

 191. LOVE your site, will visit again 🙂 Submitted this post to Google News Reader.

 192. I have just recently started my blog and am really enjoying leaving comments on my favorite blogs 😉 Bookmark for sure.

 193. helloooooo, hehe….miss u my dear sha sha!

 194. kelan pa kaya ang books mo? xcited na ko hehehe! sowe just got very busy eh, todo kayod pa baga hahaha para may kaunon!

  love you mwahhh!!

 195. sharon rose Says:

  malapit na yan Mia.. hehehe… busy ka naman eh kaya di m na yan mapapansin. ingat lagi.. mwah..

 196. fabulous blog! I am loving this!! Likely will come back again – having you feeds at the same time,

 197. PiterJankovich Says:

  My name is Piter Jankovich. oOnly want to tell, that your blog is really cool
  And want to ask you: is this blog your hobby?
  P.S. Sorry for my bad english

 198. hi! Ms. SR, i really like to read your novel.
  Until Forever.
  it reminds me of my mother.
  And I really cried a tear.

  Keep it up baby. We will support you.
  Bwa-ha-ha…..

 199. hi te sha, my idol…he he he…
  naks! until forever is nakakainlove, har har har!…maka tulo pud ug luha…
  isa lang masasabi ko, your sooo talented superrrr! keep it up my idol… don’t forget me kung ma international imung pagka talented ha? hehehe..
  super galing mong maging writer… lahat na yata nasa sau na @ mabait pa…naks! my peso ka? hehehe…
  may God bless you always and your family…:-)

 200. sharon rose Says:

  @ Saning! thank u for everything! though sometimes u feel that you’ve been taken for granted, i’m so sorry. i knw u’ll always be there for me. im very grateful of that. u know i love you. ur my pillar, my strength. hope u trust me for im trying my best to stand up and be strong for the people i believe i need to fight and protect. but then im not that perfect as i have lots of imperfections too. i deserve to be happy, don’t i? again, tnx for everything! tc always! mwah!

 201. sharon rose Says:

  @ Cecil! hahaha!!!! makatawa jud ko sa imoha… kaw pa di jud ti ka malimtan! ginalibre gud ko nimo pirmanente… lolz! im very blessed to have a friend like you. i’ll treasure u in my heart and our laughter will be always there to cheer me up. thanks a lot for the overwhelming suport, moral boosts, support and unforgettable friendship! u rock girl! tc always! mwah!

 202. te sha, naks! idol!…makahilak manko uyyy! hehehe! mas ma swerte ako kc naging kaibigan ko ang isang mabait, maganda at super masayahing kaibigan! lolz! masayahin ka nga ba? hahaha! hilig mo kc magpatawa… me too I’ll will never forget you wherever I am…alam mo lage akong naka smile pag naalala kita! super jolly ka kasing kausap @ nakakawala ng lungkot! naks! walay apil ang peso diri ha!hehehe! ayaw na e apil ang libre ky maulaw ko!…hehehe…tc always! mwah 🙂

  ug labaw sa tanan PHOTOGENIC pajud!!! oh! laban ka? hehehe! that’s true!

 203. sharon rose Says:

  wow! kuyawa jud ni cecilia uy… makahilak man ta ana.. hehehe… wa na jud ko maingon kay speechless man ko. thankful kaau ko kay lord for letting u come my life.. salamat jud sa tanan…harhar! mwah! mwah!

 204. hehehe…. muhilom nako ky basin mag baha ug luha diri…lolz…

  (pakapin)

  ug labaw sa tanan HUMBLE pajud!!! oh! laban ka? hehehe! that’s true!

 205. sharon rose Says:

  naks! humirit pa jud! luv u cecilia… mwah! hahaha….

 206. hirit sa ko ug ika isa!

  naks! i luv u Idol sharon….hehehe… nabasa naba nako ang BURN FOR LOVE? hehehe…nakalimot ko sa kadaghan sakong nabasa!…hahahaha…daghan naba? na amnesya manko uyyy!

 207. sharon rose Says:

  harhar! ka sweet nato uy.. lolz!

  wa pa na nimo nabasa kay mao na ang sunod na irelease…hehe…

 208. asay sweet diha??? hehehe… wa manko nagbutang ug sugar diri…lolz…

  dalia pud ug release ky hapit ng klase…hehehe…

 209. u knw wat,,maganda siya…originally made..i hope i cn write also a beautiful novel like that but i doubt na di ko kaya…..baka sabihan nilang iba ang kasarian ko, baka ma offend ang mga girls pero sa aking sarili tlaga na im a man….marami na akong naisulat pero hindi matapotapos dahil nadi discourage ako, sumtyms i told myself, am i gay? pero NO..hindi…magaganda sana ang magagawa ko but i hesitate to pursue it….hehehe..naglalabas lang po ako ng saloobin

 210. Hi Cecil! dnt worry malapit na siya marelease.

 211. Hi Marjun!tnx for appreciating Until Forever. You know wat, dont let your sexuality hinder your talent. hindi iyan nakakabawas ng pagka lalaki. that’s a real gift, nurture it. isipin mong may mga lalaki ding manunulat like Edgar Reyes, Maria Elena Cruz, etc… alam mo bang appealing nga yan sa mga girls? as long as you are confident of yourself, dnt let this make you down. malay mo your bound to be a romance writer. fulfill it. you’ll see it will make u happy.

 212. salamat ate ko…….malay ko nga na ganyan ako in the future but i doubt na next tym nlng cguro ang pagsusulat kong ito….salamt sa reply mo ha…totoo nga…..im already eighteen and fun ako ng mga tagalog novelist, kahit sino pa sila….talented lahat…..im so greatful tlaga na marereplyan mo ako sa sulat q……since grade four ko lang po nalaman na may talento po ako sa pagsulat…….pero wlang sumusuporta….hindi kc ako showy na tao…

 213. alam niyo…gusto kong magpost rin ng mga gawa ko…..para naman hindi lang masayang ang mga ink ng ballpen at mga scratch bondpaper na inilaan ko……….pero for sure po, makaka post din ako pag may own computer na kami……..pero matagal pa iyon….

 214. sharon rose Says:

  no problem Marjun! Go go go lang. follow your heart.

 215. sharon rose Says:

  yes, posting your works is a good idea. maraming makakabasa nun. maishare mo sa iba. but it also pose a risk, u know plagiarism.. hehehe… just don’t post everything and its okay… basta sundin mo lang at gawin mo ano gusto mo. suportado kita diyan.. hehe…

 216. Christine Says:

  Can I read the full story online? please?

 217. Generally I do not post on blogs, but I would like to say that this post really forced me to do so! really nice post.

 218. I usually don’t post in blogs but your blog forced me to, amazing work.. beautiful !

 219. Thanks for the informative post. It helped me a lot. May the Force be with you.

 220. hello sharon kamusta!

  kakastart ko lang kahapon magbasa naadict na ata ako hehehe … magaling ang ataki mo and very interesting wow talaga. gusto ko yung passinate encouter hahaha my kind of man . paano ko po sya matatpos mabasa? may ebook ka rin po ba i’m willing to purchase as well as until forever waaaaaa. para akong teenager nasa 20’s na ko pero grabe. mahilig talaga ako magbasa 🙂 … eto po email ko sana po mainform po ako kung ano gagawin ko para matapos mabasa novel mo. casmod@yahoo.com

  maraming salamat !

  dati pala meron ako mga MSV tinago ko kasi ayaw pahiram sa iba hahaha ayoko masira mga books ko di ko nga alam bakit inuuna ko mga books kisa anong gamit ko. 🙂

  bless u and your family!

 221. nakalimutan ko pala sabihin you look so pretty! thanks for sharing your stories. 🙂

 222. a really good read by you hope to visit more very soon.

 223. Hey I was comparing some more articles with yours & admin I must say that your post Is the only one with a definitive conclusion with a proof to it. Great job.

 224. Whats up! Magnificent article! I am a regular website visitor (somewhat more like addict :P) on your website though I had a trouble. I’m just never certain whether its the right web site to ask, but you have no spam comments. I get comments like watch movies online daily. Would you assist me? Thanks for the tips.

 225. Ain’t the very first commenter speaking the truth or what??

 226. when i was a kid, i really enjoyed going up and down on water slides, it is a very enjoyable experience ;~-

 227. Miss Sharon, copy ko lang po yung chapter 1 ng Until Forever from your wordpress. Gawin ko lang excerpt.

  Thanks po.

 228. I love this story….it made me cry….It made me realize how much i love my mom and my dad….I forgot how much they mean to me for quiet some time and your novel reminded me what I’ve been missing…

 229. thank u for reading chloe! that’s what most of the time i get from readers after reading until forever.

 230. Ate ganda may tanong lang me… Hehe pde bng maging friend muh?

 231. Friend dito sa blog Jassmiene or sa fb? hehe.. sure naman. y not. 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: