Burn for Love

 

PROLOGUE

Sister.

Zander cursed the word, had been cursing it for as long as he can remember.

He never wanted her to become his sister. Never in his entire life can he treat her with brotherly touch or brotherly kiss or brotherly affection. Kanina ang balak niya ay bigyan ito ng “sisterly kiss” sa pisngi ngunit hindi niya napigilan ang sariling damhin ang gilid ng mga labi nito. At kung wala ang maraming tao sa paligid ay tuluyan na niyang binihag ang malalambot na labi ng dalaga.

Seven years had passed but she still had this tremendous effect on his masculinity. Nagpakasasa siya sa piling ng maraming babae sa Amerika makalimutan lamang si Jecile. He had a lot of girlfriends and short lived relationships hanggang sa magsawa siya. He had been without a woman for a year now.

He thought he had succeeded in stabilizing his active male hormone.  Na nagsawa na siya sa mga babae and that he did not have a raging libido anymore.

He was dead wrong.

His manhood excitedly flexed as he saw her splendid loveliness. And he instantly knew that he desired her again, had always desired her curvaceous, well- toned bod.

And his hunger was deeper this time. Mas lalong gumanda ang babae at mas lalong lumakas ang atraksiyong nararamdaman niya para rito. It was a very dangerous form of attraction and he knew destruction lined next to it. He remembered how it had destroyed him in the past…

Jecile… He gnashed his teeth. He wanted to hate her… wanted to despise her for creating this lunatic desire within him. She was as usual his waterloo, his self-disappointment. He knew he made a wrong choice to be celibate for months. If he did not abstain from sex, maybe he was not feeling this almost uncontrollable desire.

She was trouble. Big trouble from the very beginning. She was the reason why he left the country for years. She was also the reason why he was back for good.

His parents dropped the bomb over the phone last week while he was still in the States. They wanted to finally, legally adopt Jecile.  THAT finally made him decide to end his self-exile in the States.

Jecile, her sister? Were his parents mad?!

Over his dead body!

A body that’s as far from death whenever she’s near, when you can freely breathe her lovely, sexy scent, the voice in his head whispered mockingly.

“Did you miss me, my soon to be ‘little sis’?” he probed as his eyes roamed her face and stopped at her lush lips.

That pair of soft, apple-red lips which can easily turn into any man’s fetish, had always been his greatest nemesis.

CHAPTER 1

Seven years ago…

“RELAX ka lang, hija. Ako ang bahala sa iyo. Nangako ako sa Mama mong hindi kita pababayaan.”

Isang kiming ngiti ang iginanti niya kay Alejandro. Sa edad niyang disi-siyete, hindi niya alam kung ano ang gagawin ng mga sandaling iyon. Kalilibing lang ng kanyang ina at isa na siyang ganap na ulila. Puno pa ng pagdadalamhati ang kanyang dibdib. Buti na lamang at inasikaso ni Alejandro ang pagpapalibing kay Minerva.

Nag-iisang anak ang kanyang ina at patay na ang mga magulang nito. Ang ama naman niya ay namatay ng sampung taong gulang pa lamang siya. Dalawa na lamang silang naiwan ng ina ngunit ngayon nga ay iniwan na rin siya nito. Her mother died with complications from pneumonia.

Huli na ng dalhin sa ospital ang ginang at hindi na naagapang sugpuin ang sakit nito. Ilang araw na itong nakakaramdam ng hindi maganda sa katawan pero tiniis lamang iyon dahil ayaw magpa-ospital. They did not have the money to pay for the hospital bills. At ang kaunting perang ipon nito ay sapat lamang upang ipantustos sa pag-aaral ng anak. At magtatapos na siya sa high school. Kailangan niya ng panggastos para sa nalalapit na graduation niya.

She will never mind if she cannot graduate in high school. Her mother’s life was more important than anything else. Siya na mismo ang humingi ng tulong upang madala ang ina sa ospital ng makitang malala na ang lagay nito. Ngunit hindi na nagawang iligtas ng mga doctor sa pampublikong ospital sa bayan nila ang ina mula sa sakit na pneumonia.

“Maraming salamat sa lahat Tito Alejandro. Ang dami ko na pong utang-na-loob sa inyo.” She said softly with misty eyes.

“Utang ko kay Minerva ang buhay ko kaya wala kang dapat na alalahanin Jecile. Ibinabalik ko lamang ang tulong na nagawa niya para sa akin.” He owed his life to Minerva. If it was not because of the woman, he was already dead. Si Minerva ang sumaklolo dito mula sa bumanggang kotse at nagdala sa ospital. He was going home from Baguio when he encountered a vehicular accident in Pangasinan. His Pajero crammed and went out of control and he was speeding fast in the highway. Nang hindi na makontrol ang manibela ay sumalpok ang kotse nito sa punong nasa tabi ng daan at muntik ng mahulog sa bangin.

Nangangahoy sa gubat na malapit sa National Highway si Minerva ng marinig ang tunog na dulot ng pagsalpok ng sasakyan sa isang puno. Dali-dali nitong hinanap ang pinanggalingan niyon at nakita ang kotseng halos ay durog ang harapan at nakasiksik sa malapad na katawan ng puno. At nasa tabi lamang iyon ng bangin. Any moment ay baka mahulog ang sasakyan sa bangin at mas lalong ikakapahamak iyon ng taong lulan ng sasakyan.

Humingi ito ng tulong sa pinakamalapit na kapitbahay sa lugar na iyon ngunit kinailangan pa muna nitong maglakad ng dalawang kilometro. The nearest neighbor was two kilometers away but she braved it. Buti na lamang at buhay pa ang sakay ng sasakyan at hindi iyon nahulog sa bangin ng makahingi ito ng tulong.

Agad na dinala si Alejandro sa pinakamalapit na ospital. Good thing na nakaseatbelt ang lalaki, hindi ganun kalala ang natamo nitong sugat. Subalit duguan pa rin ito dulot ng nabasag na salamin ng kotse at ang malakas na pagkakabangga ng kotse sa malaking puno.

Halos isang Linggo din itong naconfine sa ospital bago tuluyang gumaling. Nang gumaling ito ay nagtanong sa attendant ng ospital kung sino ang tumulong dito ng maaksidente. Ibinigay ng mga ito ang impormasyon tungkol kay Minerva at ang address ng babae. Nakadalaw pa kasi si Minerva sa ospital ng sumunod na araw na isinugod sa ospital si Alejandro. Ngunit pagkatapos niyon ay hindi na ito nakabalik.

Pinuntahan nito ang address na ibinigay ng ospital pagkatapos makuha ang sasakyang dinala na rin ng mga pulis sa talyer sa bayan upang ipaayos. The mechanic overcharged him but he did not mind it. Ang mahalaga, naayos na ang kotse nito at merong magagamit na sasakyan.

Nagtanong-tanong ito kung nasaan ang bahay ni Minerva nang makarating ito sa lugar na pinangyarihan ng aksidente. Isang lumang bahay na gawa sa kahoy ang itinuro dito ng lalaking napagtanungan. Kakatok sana ito sa pintuan ng biglang bumukas iyon at iniluwa ang dalagitang balisa ang anyo.

“Magandang araw,” gayun pa man ay binati ni Alejandro ang dalagita. “Dito ba nakatira si Minerva Cosio?”

“Opo,” maagap na sagot ni Jecile. Hindi niya kilala ang lalaki. Sa nakalipas na mga araw, naging abala siya sa paaralan nila. Malapit na ang graduation nila at abala sila sa pag-eensayo. Baka bisita ito ng nanay niya. “Ano po ang sadya ninyo kay Inay?”

“Ako nga pala si Alejandro Travilla Ija. Ako ang lalaking tinulungan ng ina mo ng maaksidente. Nandito ako para magpasalamat.”

“Ah kayo po pala ang taong ikinuwento sa akin ni Inay.” Masusing pinagmasdan niya ang mukha ng lalaki. He must be in his fifties. Magara ang suot nitong damit at mukhang respetado. Halata sa ayos ng lalaki na isa itong mayamang tao.

“Kamusta ang iyong ina? Puwede ko ba siyang makausap?”

“Maysakit po ang inay.” Bumalatay ang matinding pag-aalala sa mukha niya ng maisip ang kalagayan ng ina. “Pasok po kayo. Nasa loob siya ng silid at nakaratay.” Muli siyang pumasok sa looban ng bahay at pinuntahan sa silid ang ina. Nakasunod sa kanya ang lalaki. Lumapit siya sa kama at hinaplos ang noo ng ina. Dama niya sa palad ang mainit na balat nito. “Tatlong araw na pong ganyan ang Inay. Ang sabi niya ay simpleng trangkaso lang ang sakit niya subalit sa paglipas ng mga araw ay lumalala ang kanyang kondisyon. At ang taas pa po ng lagnat. Kahapon ko pa siya pinipilit na dalhin sa ospital subalit ayaw niya.”

Lumapit sa babaeng nakahiga sa kamang gawa sa kawayan si Alejandro, his eyes did not miss her illed appearance. Nang sapuhin nito ang noo ni Minerva at maramdaman ang taas ng lagnat ng babae, napailing ito. “Dalhin natin sa ospital ang iyong ina Ija. Malala ang lagay niya.” Mula sa pagkakatitig sa nakapikit na babae, alam nitong hindi lamang simpleng trangkaso ang sakit ni Minerva.

“Alejandro!”

Naputol ang pagbabaliktanaw ni Jecile nang marinig ang malakas na boses na iyon. She saw a beautiful and dignified woman alighting from the grand carpeted staircase in the center of the spacious living room. She had a very formal expression at kaagad na nakaramdam siya ng pagkabalisa.

Si Barbara ay parang ipinako sa kinatatayuan. Napuno ng pananabik ang dibdib nito kanina ng makita ang asawa. Ngunit napatda ng makitang nakaakbay sa isang batam-batang babae si Alejandro. He was been away for two weeks without any notice. And they never had an idea of his whereabouts for those two hellish weeks. Ang huling alam nito, pababa na ng Baguio ang asawa at pauwi ng Maynila. Pero dalawang linggo na ang nakalipas, hindi ito nakarating ng bahay at nawalan sila ng komunikasyon.

“Barbara!” Si Alejandro na biglang sinalakay ng pananabik ang dibdib ng makita ang asawa. Kaagad na nilapitan nito ang babae na ngayon ay nasa paanan na ng hagdan. Akma nitong yayakapin ang asawa ng dumapo sa pisngi nito ang malakas na sampal ni Barbara.

“You’ve been away for two weeks without a word. Halos mamatay kami sa pag-aalala ng anak mo. Hindi mo man lang ba naisip iyon?” Puno ng pagdadaramdam ang tinig ng ginang habang pinaglipat-lipat ang tingin sa asawa at sa magandang dalagita. Bagamat payak ang ayos ng dalagita, hindi maitatagong may angking kaakit-akit na ganda.

“I’m sorry Ma.” Si Alejandro na sinapo ang nasaktang pisngi. Nilingon si Jecile na tuliro habang nakatingin sa kanilang mag-asawa. “It’s been a long story. Let me explain.”

“At sino ang babaeng kasama mo?” Muli nitong ginawaran ng matalim na sulyap ang dalagita.

“Siyanga pala si Jecile Ma. Jecile, si Barbara.” He introduced the two women. Pagkatapos ay muling binalingan ang asawa. “Ma magmula ngayon ay dito na si Jecile titira sa pamamahay natin.”

“Nagdala ka ng batam-batang babae sa loob ng pamamahay natin?” Si Barbara na lalong tumaas ang boses. Hindi pa ito nakakabawi sa matinding pag-aalala para sa nawawalang asawa pagkatapos ngayong dumating ito ay may iniakyat na babae sa mismong pamamahay nila?!

“Hindi mo naiintindihan Barbara.” Si Alejandro na ngayon ay namumula na ang pisngi sa pagkapahiya sa harapan ng bisita. “Halika sa library. Kailangan nating mag-usap. Marami akong ipaliliwanag sa iyo.” Inakay nito ang asawa papunta sa library at naiwang nag-iisa sa malawak na sala si Jecile.

Hindi alam ng dalagita kung ano ang gagawin ng mga sandaling iyon. Ang mga mata ni Barbara ay parang patalim na sumuyod sa kabuuan niya. Alam niya kung ano ang nagyayari. Dahil sa kanya kaya nag-away ang mag-asawa. Parang gusto na tuloy niyang umalis. Ngunit saan siya pupunta? Inilibot niya ang paningin sa paligid.

Napsinghap siya sa nakita. Halos lahat ng nakikita niya ay kayamanan ang katumbas sa isang mahirap na katulad niya. Alam niyang mayaman si Alejandro pero hindi niya inisip na ganito kayaman. Napakalaki ng bahay ng mga ito at napakaganda. Mas maganda pa siguro ang dog house ng mga ito kaysa sa bahay nila sa probinsiya.

Bigla ay nakaramdam siya ng panliliit.

It was the very first time that she was exposed to such overflowing display of richness. Kaagad na narealize niya kung gaano kalayo ang agwat ng isang mayaman at mahirap. Katumbas niyon ang langit at lupa. Napatingin tuloy siya sa sarili at hindi napigilang mapailing.

My goodness but she looked so trashy!

Nang sa pagpihit niya upang mas lalo pang mapag-aralan ng tingin ang paligid, nakasalubong ng mga mata niya ang pares ng mga matang matalim ang pagkakatitig sa kanya. Kaagad na naalala niya ang asawa ni Alejandro.

Ngunit kaagad na lumakas ang pagtibok ng kanyang puso dulot ng matatalim na mga matang iyon.  Sa kabila ng lahat, hindi niya maipaliwanag ang kakaibang nararamdaman. Ngayon lamang niya naengkwentro ang ganitong klaseng damdamin sa tanang buhay niya.

She looked at him with wide, bewildered eyes. Wow, but she was looking at a very handsome face! Her heartbeat raced inside her chest as she fought back his chilling stare.

Sa kabila ng matalim na tingin nito, hindi niya mapigilan ang sariling humanga sa kaguwapuhan ng lalaki. Taglay nito ang pinakaguwapong mukha na nasilayan niya. He was wearing a white shirt that showed off his wide, broad shoulders paired with faded maong jeans, torn in the knees. The torn and faded jeans hugged his legs like second skin and she found it very sexy?

Napakunot noo siya ng maisip na kung saan-saan na lumipad ang kanyang pag-iisip at imahinasyon. Ngunit patuloy na pinag-aralan niya ang anyo ng kaharap.

His hair was long but tied with a rubber band though some strands of his bangs covered his face. She felt her world stopped moving as she looked at his deep set eyes. Though he was looking at her angrily, which she did not know the reason why, she found him so fascinating. Ilang minuto siyang nakatitig lamang sa napakaguwapong mukha nito.

“Sino ka at anong kaguluhan ang dinala mo sa pamilya ko?” He asked angrily and he took steps closer to her. “Nasaksihan ko ang mga pangyayari. At mukhang magkakaroon ng matinding away ang Mama at Papa.”

ZANDER cursed behind his breath as he splurged his eyes at her lovely face. The lady standing beside her has a face of an angel. It was so innocent and pure but very lovely indeed. She was dressed in a simple t-shirt and denim but her pretty face stood out. She had no trace of make up, a contrast to the girls he used to date, and her natural features took his attention at the very instant he looked at her face.

She was tall and though she was clad in a simple outfit, he can see the sweet swell of her breasts and the rounded form of her derriere. Suddenly, he felt his throat ached as he swallowed hard. And there was a part of his body that sprung to life as his eyes roved around her figure. And he suddenly hated his body’s reaction. Looking at her pretty face, he knew he smelled trouble.

And this pretty gal was indeed a trouble. Katunayan ay nag-aaway na ang kanyang mga magulang.

Nahigit ni Jecile ang hininga ng marinig ang buong boses ng binata. She suddenly felt apprehensive at his closeness.

He stopped a few steps away from her. She felt his powerful effect at her and she shuddered involuntarily. Pakiramdam ng dalagita, nalulon niya ang sariling dila ng mga sandaling iyon. My God, but the guy proved to be more handsome in focus! His deep set eyes gained more depth and fascinating darkness.

“Babae ka ba ni Papa?” he continued harshly when she remained silent. He had the urge to crush this sweet lady who was nothing but a home wrecker.

Nanlaki ang mga mata ni Jecile sa narinig. “Hindi. Nagkakamali ka.” Sa wakas ay may tinig na lumabas sa nanunuyong lalamunan nito.

“Kung ganuon ay bakit ka nandito?” Mas lalong naging mapanganib ang tono ni Zander. “I’m warning you yong lady. Kung guguluhin mo lamang ang pagsasama ng mga magulang ko ay umalis ka na. Hindi ko papayagang masira ng isang nagpapanggap na inosente at batang-batang katulad mo ang pamilya ko.”

Muling nanlaki ang mga mata ni Jecile sa pagkabigla. Hindi inaasahan ng dalagita ang akusasyong iyon. Ibinuka nito ang bibig upang ipagtanggol ang sarili ng may magsalita sa bukana ng pintuan na siyang kumuha sa atensiyon nila ng binata.

“Zander!”

Isang matangkad at matikas na lalaki ang nakita ni Jecile. Mukha itong mabait at kabaligtaran sa ayos ng tinawag na Zander. Nakasuot ito ng itim na pantalong walang butas sa tuhod at abuhing polo. Nakita nito si Jecile at isang mabining ngiti ang iginawad sa dalagita. She felt oblige to smile back.

“May bisita pala kayo. Sorry.” Akma sana itong papasok ng tuluyan sa bulwagan ng sala pero pinigil ito ni Zander.

“Let’s go Lenard. Kanina pa kita hinihintay.” Sinalubong niya ang kaibigan at iginiya palabas ng bahay. He saw the spark in Lenard’s eyes and he immediately loathed it. He literally dragged him outside the house.  Palayo sa babaeng siyang dahilan kung bakit nag-away ang kanyang mga magulang.

Shit! But the lady really looked so innocent ang pure! There was no trace of evil in her angelic face but then again, beauty can be misleading. He knew a lot of home wreckers and they all looked lovely. Kagandahan actually ang ginagamit ng mga ito upang maka-attract ng lalaking mayaman katulad ng kanyang ama.

Damn!

“Hey, Pare, what’s wrong?” Si Lenard na hindi inaalis ang paningin sa mukha ng kaibigan habang naglalakad sila palabas ng Mansion.

“Nothing!” Paangil na sagot niya. “Bilisan mo at male-late na tayo sa ating practice. Tiyak, pagagalitan tayo ni coach.” Iyon lang at mas lalo niyang binilisan ang paglalakad.


Advertisements

157 Responses to “Burn for Love”

 1. ganda naman ng title. tska chapter 1 pa lang exciting na.

 2. super liit nman ng fonts, sumasakit nman ang mata ko nito…paki bold po naman please madam sha sha, thank you po….

  GOD BLESS YOU!!!

 3. sharonrosecatalan Says:

  hehehe… okies wait lang il edit the font.. o ayan malalaki na ang fonts Mia. di ka na maduduling, ehehhe…

 4. If Hurting is Loving… made me ponder how it would be possible? Parang napakaexciting naman ng story na to.

 5. kakabitin!!!

 6. sharonrosecatalan Says:

  bitin ba? hehehe… in done with this story so dont worry just wait for it to be available in the market para di na bitin. 🙂

 7. hehe…. okey wait ko nalang sa book store para ndi na ko nabibitin (hehe)…

 8. thanks sha

  ayyyyyy salamat natpos ko narin itong basahin… hindi ako na bitin at binasa ko na ang boung story ayaw ko na nang ipapabukas pa eh..

  check nyu sa bookstore ang ganda ng ending…
  hehhehe xciting nga eh

  thanks ingat ka lagi

 9. exciting ba? hehehe… tnx for appeciating! masama kakasing mabitin Grace… haha! hindi rin ako nakakatulog. 🙂

 10. hahahaha!!!
  kaya nga sha eh…hndi tlaga me mkakatulog kc inisip ko kng anu ang next na scenario… hindi rin ba kita pinapatulog??? kya xcited nga me mag open ng pc ko eh..

 11. hehe… marunong ka ba ng telepathy? wala lang. kasi ba naman nangdadamay ka eh… hehehe…

 12. hahaha nadamay ka ba sha? pero c mia ata hindi anu?? bz lng tlaga c mia.. hayaan na natin muna xa pra mka pag isip hahahaha..
  mia we luv u mwah… ingat ka ha… baka kng saan ka na mka abot hehhehe

 13. ay pano madadamay si Mia eh meron yan suot na panangga? ang daya nga eh. sinasangga ng powers niya ang telepathy mo.. hehehe…

 14. hi!
  ang ganda ng kwento.. just want to ask lang, nsa market na ba to??? ang tgal ko ng hinahanap lahat ng novel mo. palagi wwla sa bookstore….

  ang galing mo writer…..

 15. hi aze! nakahilera pa lang ito na ipublish. well, tagasaan ka ba? and san ka na bookstore pumupunta? u can check some of my novels sa national bookstore. ask about my special valentine. nasa tagalog pocketbook section iyon.

  salamat sa papuri. enjoy reading!

 16. talaga lng mia huh? ganyan tlaga yan c mia..ok lng bigyan nlng ntin xa time kc maka wla nman sa mood yan hehehe…

  helo aze… check mo ibang story n sha ma enjoy ka tlaga.. kami na addict na nga dto eh.. ingat

 17. tnx sha…

  im hir in makati. tong title na to kz hinahanap ko & until forever. Nagkakataon na kapag pumupunta ako nat’l bookstore,& expression wla ung mga kwento na un…hayyyy

  hi grace..

  tnx sa advise ha. actually kay sharon halos lahat pinipili ko. ang galing kz.. fel n feel ung kwento…

 18. sa makati din yan c sha eh.. magkalapit lng kau… hehehe lagi ngan bitin eh ung story dto eh ang saya anoh? kc prang nanonood ka lng.. gifted yan c sha eh.. cge ingat thanks sau aze

 19. tlga…. sa makati lang din pla si sharon????

  Hope to meet her personally..

  thanks, grace… 🙂

 20. yup yan malapit work nya.. saan ka banda sa makati? ilang taon kna? jan ka rin na wowork?

  hehehe yup mabait nman yan c sha eh at wiling pa yan makipag met sa mga taong bumibili ng mga pocketbooks nya.. cge gud luck sana mag kita kau hehehehe kami nga hndi pa kmi nag met eh… maybe time wil come.. hahaha

 21. hi aze! wow makati ka rin? im working at people support, do u reckon that company? well, its a callcenter. where do u work? cg kita-kits tayo. im glad to meet you as well. lets work our schedule out ok. hehe… c u soon!

 22. Hi Sha,

  Im hir in Pasong Tamo, near kingscourt.

  I know ur place, (People support), near RCBC??? tama ba ako…

  Hope to see u soon.

 23. hi grace….

  work in insurance broker.

  5 years n ako d2 sa makati, pro kunti pa lng nrrating ko. hope to see u also… tnx pla sa info dat sharon is hir in makati.

  Wer u from naman…

  Sana, pag punta ko bookstore, may mkita n ako pocketbook ni sharon….

 24. hi aze! insurance broker? hmmnn…. sosyal!

  well bout sa books, i’d drop by sa national bookstore kanina sa robinsons manila. wala ako nakita.. hehehe… pro sa national bookstore sa glorieta i usually see a copy.

  it wud be a pleasure meeting you. kelan ka ba pwede?

 25. si grasya napakalayon niya. nasa Malta lang naman yan, somewhere near Italy in Europe. sosyal yan papasyal-pasyal na lang… hehehe…

 26. shaaaaaaaa

  hahahaha ikaw tlaga sha eh.. nag work nman ako sa makati ah.. jan ang work place ko since i start working.. greenbelt glorietta lng nman hehehe.. sha malapit lng pla ng people support ung rcbc alam ko yan jan sha cge puntahan kita jan hehehe.. ingat

 27. hehehe… cg puntahan mo ako dito. malapit lang sila magkaharap nga lang eh. e kelan ka naman punta dito?

 28. hi aze..
  yan nga nasabi na n sha.. 5yrs kna jan gud for u.. ok lng sau if i ask kng ilang taon kna? jan din ako ng work sa makati b4 eh.. so alam ko ung place pasikot2 jan hehehe.. gudluck for u ingat 🙂

 29. nawala na si aze… hehehe… ang cute pa naman ng name. pang macho… hehehe… peace out aze… wala magawa eh… haha!

 30. bz lang ata hehehe nka online ka pala sha?
  cge sha pag my time puntahan kita jan sa work mo hehehe basta surprise nlng ha.. mwah maganda nman tlaga ang name na aze anu unique.. 😀

 31. ganda.. cute siya.. maybe she just sneaked out… hehehe.. yah online ako ngayon. d nakatiis eh… hehehe… pro di sa ym kasi aalis na din ako agad.

 32. ic sge bz ka ata eh… naka mis nga ung site mo pag hindi mo na nabisitahan.. may mga new frens ka pa nman dto hehehe… nag online pla c mia kanina pro nag out din xa.. bukas nlng daw.. nag paparamdam lng yan hehehe anu mia? or nag papamis ka lng tlaga? 🙂

 33. nagpapamiss lang yun ah. nakabalik na yata from her vacation. buti pa si mia nagbabakasyon.. hehehe…

 34. kaya nga anu? buti pa c mia bakasyun lng tlaga hehehe anyway mag bakasyun din ung brod ko xa sa atin.. at ung family nya na maltese nag papalano na kmi kng saan mag bakasyun gusto nila sa baguio nman daw.. sana sa inyu anu?

 35. hay naky buti pa kayo nagbabakasyon.. maganda din sa Baguio ah. maganda din sa davao. marami magaganda beaches dun comparable to boracay. we have what we call paradise island.

 36. ok grasya i need to go na… see yah next time.. tc always! mwah!

 37. bye din aze.. see you tomorrow… nice evening sa lahat! ciao!

 38. wow sge sha ikaw ung tour guide nmin hehehe… nka punta na kc cla jan b4 sa tagaytay cla nag punta 2006 wla nman ako dun dto nman ako kaya hindi cla masyado nag enjoy.. cge sabihin ko sa kanila.. nag paplan na kmi eh pati na ung future haws ko hahhaha sana matuloy este future haws pla n jaceyrhae

 39. sha grazzi..
  ingat

 40. hi ate sha! ate grace! im back! sensya na po pumasyal lang ako sa cemetery at doon ako ngstay sa house ng nanay ng bestfriend ko. walang computer don eh kaya di ako makapgcomputer. huhuhuhuhu…

  thanks ate sha sa comment! im touched!ahehehe

  te grace nabasa ko ang life story niyo. email ko na lang po ang reply ko.

  wow! may bago ulit na friend si ate sha ha. hi ate aze! welcome sa site ni ate sha…hehe

  ingats kau lahat!

 41. ang tagal mo lng kc ekay eh kya dami kna n mis dto hehe..na mis ka nga nmin dto eh.. mis k nrin n jaceyrhae mag chat hehe.. ingat ka

 42. Hi sa inyo lahat….

  gabi pla kau naka online lahat, kaya pla ndi mag match tym ntin…

  hi grace, sha & sna lahat ng friends na andito. well grace, Im 27 na po. & gurl po…

  pwede ko ba mkuha mga email add nu, pra mchat & ma-add ko sa frienster..

  Tnx sa nu lahat, s papuri sa name ko .

 43. hi aze..
  25 narin ako at c c sha 25 na rin yan mag ka edad lng kmi pro mas matured xa skin hehehe noh sha anoh?
  hehehe may pagkabata isip pa kc ako eh.. jaceyrhae@yahoo.com ad mo ako sa fs mo at ym ko yan din… naka online ako everyday hehehe.. pro advance kau ng 7hrs skin d pa match nlng ntin time ntin hehehe ingat

 44. hi grace.. tnx ha

  I will add u… don lng tau magtismisan sa YM..

  tnx…:)

 45. na ad mo na ako? hindi ko pa na rciv eh.. cge wait ko hahaha 😀

 46. hi te aze! here’s my account black_rose_erin@yahoo.com

  thanks po! ingat! paano ba bigkasin name mo te? A-ZE OR AZE?

  Cute nun ha.hehehe.

 47. hi aze! eto add ko sa friendster catalash@support.earthlink.net. eto naman ad ko sa ym vampire_world2002… hehehe… cg add mo lang ako ha. wala akong definite time mag-online. usually sa umaga after ko labas sa work mga 8am or gabi before ako punta work 6 or 7pm or nakababad ako sa gabi kapag restday ko.

  cg tc!

 48. hi eka! xenxa na di ko matutukan ng maayos yung novel mo. ang dami ko kasi ginagawa ngayon. busy… hehehe… may project kami ni grasya, hehehe… i login everyday pero di ako masyado tumatagal. kasi may pinagbubusyhan. naks! marami pa naman time. basta magsulat ka lang.

  gudlak!

 49. hi eka!

  it depends how u pronounce my name. meron 2matawag na a-ze, or ace.

  hehhehehe….

  ingatz always

 50. hi sha…

  tnx ha.. i’ll add u sa YM at frienster ko.. tnx a lot…

 51. sure… and u can just chat me up if u see im online… di ko kasi nachecheck kung sino ang nag-oonline once im already logged in. but feel free to buzz me…

 52. waah…ang ganda ng story grabe…
  kso bitin…
  hush…amfufu…
  pwde pki2loy miss sha2?
  pls…
  di ko kc mhanap ung mga nand2 mong story sa bukstore para mtapos ko…

 53. hi kate!

  pls add me in ym… vampire_world2002@yahoo.com

  and pls drop me offline msg if im not online.

  tc!

 54. […] Ang Puso Passionate Encounter Forever In Your Eyes Noon, Ngayon at Kailanman Let Me Love You If Hurting Is Loving Kailan Ka Magiging Akin Bestfriend Untitled Novel Until Forever New Novel View […]

 55. cge ms.sha…
  add kita sa ym…

 56. sharon rose Says:

  okies… i’ve got ur ym msg. tnx for adding!

  hope to chat with u sometime. tc!

 57. sharon rose Says:

  anyways may ym ka ba?

 58. sharon rose Says:

  ay not ym FS pla… hehehe.. sorry…

 59. meron poh…
  prettycath-05@yahoo.com
  yan fs ko ,ms.sha

 60. sharon rose Says:

  okies… tnx! cg add kita kate…

  🙂

 61. hmmm…
  accept ko nah ms.sha…
  tnx poh sa pag add…

 62. hello, very late na ang comments ko po dito. bago pa lang ako dito sa site ni ate sha. kumusta po kayo?sana may magreply last yr pa ang last post comment dito.GAnda ng Story nato ate Sha…..hope mabasa ko ang end story.thanks

 63. sharon rose Says:

  medyo busy ang mga friends ntin dito ngayon honey. busy in our own lives… hehehe… but dnt wori ul meet them.

  cg makakabasa ka nito ksi may copy p ko.

  wats ur email ad? email ko sau ang full story.

  ingat!

 64. tnx po, pantihoneylyn@yahoo.com po ang e-add ko…hehehe that’s my surname panti. nakakahiya noh….tnx po ulit.

 65. sharon rose Says:

  okies… noted… nag-email nko sau…

  natawa naman ako sa surname mo… sounds like panty… hehe… 🙂 oops… dnt get me wrong. im not making fun of it but its quite catchy and humurous. anyways, good thing is ikaw pa lang ang kilala kong ganyan ang apelyido… hehe…

  how old are u bytheway?

 66. kahit aq natatawa sa surname q kaya minsan middlename q ang ginagamit ko, kahit dito sa amin bihira lang ang panti, noong first yr college pa ako nung create ko ang e-add hiningi kasi ng professor ko kaya yan na ang ginamit ko til now. 19 na ako for this yr mag 20 na ako,tnx ulit sa file.

 67. i read already the whole story, at maganda po siya kaya. Ang story focus sa nakalipas ng dalawa kaya matagal sila nagkaayos. Ang pagkakasulat ay maayos detailed by detailed ang reaction ng characters so iimagine mo talaga in real life.(hindi ko mean yong love making..hehehe).Gusto ko talaga ng love story kaya mahilig ako magbasa ng pocketbooks coz i never had experience to have bf. kinikilig na lang ako pag nagkkwento ang friends q about thier love life.tnx ulit

 68. sharon rose Says:

  panti also sounds like an indian name. anyways, i knew some people na mas mabantot pa ang apelyido.. hehe.. but it does not matter anyway. wat matters is the person not the name… hehe…

 69. sharon rose Says:

  i am approximately 5yrs older than u pala. pero mukha pa raw akong 18… hahaha! maliit kasi ako… may lahi kc ng dwarf.. 🙂

 70. sharon rose Says:

  ur still young. enjoy ur teenage life. wag ka magmadali magkalovelife. it will come on its own time. and dont set standards or ideals. minsan iba sa totoong buhay kesa sa mga nababasa mo sa pocketbooks. though there are some people who are priviledged to have colorful lovelife. hindi ang extra-ordinaryong lovestory ang mahalaga. what matters s the happiness u feel if ur inlove. and if u love, dnt expect to be happy. sometimes u might get hurt. but thats life. pag di kayo nagkatuluyan it means hindi kau para sa isat-isa. merong nakalaan para sa iyo.

 71. sharon rose Says:

  i really appreciate ur comment. salamat…

 72. hi honey! ikaw ung sa TOP di ba? thanks for adding pala sa YM. visit ka lagi dito kay senpai ha. mabait si senpai, pareho kaming maliit!ahehehe…peace senpai!

  si ecarg din yata naliligaw sa TOP.

  senpaiiiiii, namiss kita! sobra! musta na? tapos na exam ko and guess what? i passed all the exams…yipeeeeee..dna ko gagawa ng project kaya nandito ako ngayon sa denmark. dinalaw ko ung kababata ko. sarap ng buhay kapag wla kang inaalala sa school.hehe.

  te grAce where knb? miss na rin kita…

  ate mia, ano fs mo? di kita kasi ma-add..

  hi kate! welcome to the jungle! pili ka ng petname mo.hehehe

  hi miss jorina! 🙂

  pinag-isa ko nalang senpai para hindi na ko mahilo..miss you!ingatz!:)

 73. sharon rose Says:

  hi ikay! musta na? hehe… i know ur happy. of course u passed the exams. see… i told u :). kaw pa kaya yan. blowout naman 🙂

  buti naman at di ka na busy. and iniinggit mo na naman ako… haha! pa denmark denmark ka na lang… 🙂 si grasya ay busy sa kanyang career. chief stewardees na siya sa isang luxury yacht! bongga ano? wala daw kasi silang internet connection dun kaya kelangan pa niya umuwi para makaonline.

  send ka sa kanya ng msg sa friendster. yun na lang daw ang macheck niya often. miss ka na niya. she had asked me about u.

 74. sharon rose Says:

  hi din sa iba… 🙂

  ingat tau lagi… hehehe…

 75. Hi din ikay…OO, ako nga po yon sa top. pero hindi ko na oopen ung account ko doon kaya bago na username k. tapos na exam nyo, mabuti ka pa tapos na at nakapasa sa exam kasi kami next wik final exam namin. Sana makapasa ako para makasama sa OJT kapag failed kasi hindi ako makakapag OJT.wish me luck.thanks.
  hi ate sha, madami pala tayong maliliit dito.hehehe..

 76. sharon rose Says:

  kaya mo din yan honey. just study and do ur best. it will surely payoff. 🙂

 77. hi senpai! miss you na…i will give a message to ate grace sa fs niya..bumalik kasi sa akin ung post card na pinadala ko sa kaniya eh. wala na kasi siya sa address na un.. musta na? busy ka lagi…hehehe..keep safe senpai..baka matagalan ako ulit bago makapag internet. hay..im really gonna miss you..pati na si ate grace..at lahat ng ka-jungle dito..hehehe..

  honey, goodluck sa exams mo. i know u will pass all your exams. ST lang katapat niyan. Lagi kang dalaw dito ha..keep safe! 😉

  hi po Miss Jorina!:)

  hi te mia! 🙂

  ginawa kong batian portion ang site mo senpai..hehe..cenxa na po! :p

 78. musta na kau lahat hehehehhe i heard my name dto ah pnag uusapan nyu ba ako? hahahahaha joke lng guys ha mis ko na kau sana dami ako time dto nku… hndi ko na mansaha lahat basta mka liv lng ako ng message dto hehehe basta ingat kau jan… hirap kya ng work ko dto… bka next wekor next next month hndi na talaga ako mka net mga oct. pa ata na ulit hehehehe basta mia ko kau lahat c mia saan na ikay musta? my mga BAGO KAU FRENSHIP DTO AH reagrds sa lahat

 79. sharon rose Says:

  ok na lahat kami grace… hehe… kc nabuhay ka na… hehe… ur presence is more than welcome. 🙂

  message mo si ikay bosing. matagal ka na niya hinahanap… bumalik daw yung postcard na pindala niya sau.

  si mia busy din sa kanyang work. patayan daw work nila… hehe… but miss ka na rin nun.

  may mga bagong friends tau dito. sana makilala mo rin sila. naks! but its ok. ngat lagi sa work…

  godbless!

 80. wow..ganda..nakakabitin nmn po..pero mgnda..eheh

 81. sharon rose Says:

  ehehe… hi jen! nakakabitin ba? 🙂 pwede din maglambitin ka… joke lang…

  🙂

 82. wahaha…wag namn..ahaha

 83. sharon rose Says:

  hehehe… joke lng po. 🙂

 84. ate sharon,..pwede po pahingi rin po ng kopya nito???gus2 ko po xa mabasa…kung pwede lang po……pls…………pls…………pls……………..please po……..maawa po kau saken..ahah..oa ko.ahah..un po faye_umali_cute@yahoo.com.ph po…or faye_umali18@yahoo.com..un po,..aha..sawai man aku..un po godbless..ingat po kau…

 85. ate sharon,..pwede po pahingi rin po ng kopya nito???gus2 ko po xa mabasa…kung pwede lang po……pls…………pls…………pls……………..please po……..maawa po kau saken..ahah..oa ko.ahah..un po faye_umali_cute@yahoo.com.ph po…or faye_umali18@yahoo.com..un po,..aha..sawai man aku..un po godbless..ingat po kau…

 86. hi po mS. Sha! I really like this story po! kaya lng po mahgirap hanapin sa bookstore eh lovematch pa naman po yta ang ngrelease medyo mahirap po humanap ng copy kapag love mathch ang nagrelease….. Ahm pwde rin po bng pa email naman po sakin yung ending kasi sobrang bittiiiiiin po ako talaga hehehe ang ganda pa naman Po! email add ko po is reinah_gutierrez@yahoo.com

 87. HI.. believe nmn ako sau masyado kang talented..taga norala k rin pala sana magkita tau hehehe..magaganda ang kwento mo kaso it takes time pagnagbasa s computer naduduling ang mata ko paano ko kaya to mabasa s papel..hmmmm ipaprint ko ba?ano kaya ang dapat gawin..i email mo b s akin at ipaprint q?ano b!!!

 88. srlsl;sds

 89. sharon rose Says:

  Hi jwel yes, taga norala ako dear but im staying in Davao nowadays. minsan na lang ako makauwi ng Norala.

  hindi ako maramot sa aking mga nobela. in fact i share it. pro meron na kasing mga copyrights ang novels ko. I can only post the excerpts, long excerpts nga actually ang ipinopost ko eh. I can’t email it na. Makakasuhan ako girl.

  Please understand.

  salamat sa pagbisita.

 90. sharon rose Says:

  sa mga nag-ask na iemail any stories posted in this website, sori po talaga. It has already been copyrighted so I can’t grant your requests. Please understand. tnx 🙂

 91. I really like when people are expressing their opinion and thought. So I like the way you are writing

 92. tadyethedit Says:

  GrEeTiNgS, sharonrosecatalan.wordpress.com!

 93. By far the most concise and up to date information I found on this topic. Sure glad that I navigated to your page by accident. I’ll be subscribing to your feed so that I can get the latest updates. Appreciate all the information here

 94. hello ms sharon rose!! im new here,, just want to ask if when will BURN FOR LOVE be out in the market? im super duper excited to read it na kasi,, can’t wait for too long!!! hahaha…

 95. Hi Cass! Malapit na ito marelease. nasa printing house na. pakiantay na lang po. I know you’ll like this. Ms. Eve said that this novel will be unforgettable.. hehehe… tnx for visiting… tc!

 96. thanks for replying ms sharon..

 97. bat nga pala wala ka na sa mga list nung mga active LM authors? Wla ka bang latest updates sa site mo?

 98. sharon rose Says:

  Hi Cass… naoverlook lang cguroo. but nandun naman ang name ko and link sa homepage ng LM website… im writing for LM… and only for LM as of the moment…

 99. hello again!! ms. sharon paki dagdag naman yung teaser nung Burn for Love plssss… bitin eh.. thanks!!

 100. ..ang galing mo talaga!!..

 101. Hi Girls… dinagdagan ko ang excerpt ng burn for love…. enjoy reading!

 102. lalong nakakabitin..hehe

 103. hehehe…. bitin? antayin na lang po ang book… malapit na…

 104. more pls..hehe

 105. sharon rose Says:

  hehe….

 106. more more more more more plsssssssssssssssssss……………

 107. sharon rose Says:

  🙂

 108. more more more pls…..——————————–
  – – – – – – – – –
 109. pls rose add some more pa po..

 110. sharon rose Says:

  cg.. i’ll post one last chapter.. hehehe…

 111. hi ate sharon,,
  musta? buti nan meron n uli ako mababasa na buk mo… tagal na ako nagaabang eh.. magaganda kasi yung plot nung mga buk na sinusulat mo. anong publishing comp. nyo po ba pinass to? kasi diba naguupdate ung bookware ng mga bago, e dun ako nagaabang ng buk mo. hehe, cge po.. more power! godbless!!

 112. sharon rose Says:

  hI sUMMER! sa Love Match ko ito ipinasa… di po sa Bookware… kaya sa Love Match mo abangan… 🙂

 113. sharon rose Says:

  o ayan na.. nagdagdag na ako ng chapter guys… hehehe…

 114. thank you soooo much po ms sharon rose!! your so kind and giving!!! lab u!!

 115. sharon rose Says:

  welcome Cass!

  🙂

 116. di ko pa nababasa ang addtional chapter magpapasalamat na ako..thank you da best k tlga…happy summer guyz.

 117. sharon rose Says:

  welcome three! hehehe… but this will be the last chapter… hanggang chapter 5 na kasi ito… enjoy reading!

 118. ms. SR do u have new book on the works that is not yet in this page?

 119. Hi webmaster – This is by far the best looking site I’ve seen. It was completely easy to navigate and it was easy to look for the information I needed. Fantastic layout and great content! Every site should have that. Awesome job

 120. Stumbled into this site by chance but I’m sure glad I clicked on that link. You definitely answered all the questions I’ve been dying to answer for some time now. Will definitely come back for more of this. Thank you so much

 121. By far the most concise and up to date information I found on this topic. Sure glad that I navigated to your page by accident. I’ll be subscribing to your feed so that I can get the latest updates. Appreciate all the information here

 122. You certainly deserve a round of applause for your post and more specifically, your blog in general. Very high quality material

 123. You certainly deserve a round of applause for your post and more specifically, your blog in general. Very high quality material

 124. Hi Miss S (Sharon), pwede po request pa po ulit… pwede po 1 chapter pa.. hehehe.. Nakakabitin po kc.. Anyway, sana lumabas na po this may or june… More power ulit.. God Speed..

 125. Miss Sharon… wow!!! can’t wait for this book…kelan ba ang release nito? di ko na papatagalin pag na-out na sa market..

 126. sharon rose Says:

  Hi Claire! Hi Heidi! Malapit na malapit na siya guys. will be either next month or in august. pakiantay na lang ha… tnx!

 127. sharon rose Says:

  Hi Cass! Merong di pa nakaupdate dito but they’re just a very few pages so sa susunod na lang ha.. 🙂

 128. hi ate sharon! mairerelease ba uli tong novel na to? ate post mo lang kun kailan sya lalabas ah… pra makakuha ako… tnx!… morepower!

 129. hi guys
  musssssssssssssttttttaaaaaaaa na? dto na naman ako hehehe..

  wait ko pag labas nito sha ah xcited naku..
  mia musta? mis u na

 130. Heard about this site from my friend. He pointed me here and told me I’d find what I need. He was right! I got all the questions I had, answered. Didn’t even take long to find it. Love the fact that you made it so easy for people like me. More power

 131. I just book marked your blog on Digg and StumbleUpon.I enjoy reading your commentaries.

 132. I’ve been visiting your blog for a while now and I always find a gem in your new posts. Thanks for sharing.

 133. I just sent this post to a bunch of my friends as I agree with most of what you’re saying here and the way you’ve presented it is awesome.

 134. You certainly have some agreeable opinions and views. Your blog provides a fresh look at the subject.

 135. Very Interesting Post! Thank You For Thi Post!

 136. You certainly deserve a round of applause for your post and more specifically, your blog in general. Very high quality material

 137. Very Interesting Blog! Thank You For Thi Information!

 138. Thanks for sharing

 139. hi ate sha! nairelease na po ba tong novel na ito? hirap kcng hanapin to sa bookstore dito tugue city…hehe..cge te.. morepower!

 140. Hi Miss Sharon gus2 ko lng po malaman kung may continuation po e2 kwen2 nina jecile at zander ang ganda po kc at npaka interesting ng kwen2 nila at interesado po ako malaman kung ano po kahinantungan ng love story nila..kc po gus2 ko po sanang mabasa hanggang huli.Hindi nmn po ako mkabili nitong pocketbook kc po nsa ibang bansa po ako naghahanap po ako d2 kea lng po wala po tlaga..actually po nkakabili lng po ako kpag po nagbabakasyon ako o kea may uuwi sa pinas…pls Miss Sharon gus2 ko tlgang mbasa e2..hope na mbasa mo po e2..thnx and god bless you always..

 141. I just book marked your blog on Digg and StumbleUpon.I enjoy reading your commentaries.

 142. hi miss sharon! na lu2ka to death na po ako sa kahihintay ng BFL, subrang ang tagal po namn e release ng LM..huhuhu,,galing mo miss sha!

 143. miss sha, dba hnd pa namn na e rerelease ang BFL? kac wla pa talaga d2 sa mga bookstore ng GENSAN, e nan d2 sa Gensan ang LM Publishing..

 144. Awesome Blog. I add this Blog to my bookmarks.

 145. You certainly have some agreeable opinions and views. Your blog provides a fresh look at the subject.

 146. ate sha pwede pu pa send ako ng next chapter nito? please pu 🙂 nabitin pu ako e. di na ko makahanap ni2 sa market tagal na po kcng napublish.

 147. Hello po, Miss Sharon.

  I’m Red/_rEd_ from LM Readers forum.

  Pahingi po ng Teaser and Excerpt ng BURN FOR LOVE.

  Thanks po.

 148. hi po! bago2 ko lng naview ang site mo.. 🙂 ganda2 ng mga stories na gawa mo. bitin nga lang ako.. =/ pwd po bang makahingi ng next chap???? 🙂

 149. hi ate sha!! dito na naman ako.. paxenxa n hndi ko na nasundan yung pagrelease nitong buk.. hehe nging busy kasi ako sa studies at sa hobby ko na beading… naadik din ako sa pnunood ng koreanovela kaya hndi na ako nakapagbabasa ng pocketbooks… pero ngaun, namimiss ko na magbasa..heheh bali, ate, diba naire-release tong novel na to, umabot po ba to dito sa Tuguegarao??? meron pa po kayang kopya nito?? tnx po… more power!!! hihintayin ko rin po yung english na novel nyo… napaka interesting po kasi…ciao^-^

 150. I really loved this post. You describe this topic very well. When hiring home contractors it can be key to choose a trusted name in construction. Experienced and efficient staff should strive for excellence and pay close attention to every detail of your dwelling.

 151. I keep listening to this news update lecture about receiving boundless online grant applications well , i are actually shopping for the most effective site for getting one. Might you advise me please, where could i purchase some?

 152. na release na po ba to? san po ako pwede bumili or pwede po ba akong umorder sa inyo? baka pwede pong pakiemail na lang saken email add ko neldatuazon@yahoo.com

 153. hi,,,,ask ku lng f available p rin ang burn for love….?gusto ko kc mbasa ang buong story eh…

 154. Hi Miss Rose, when can we expect Burn for love to be published? I want to read the whole story. Its been a while since I saw this in your site. Is there a chance that this novel be published? Waiting for your reply. Thanks

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: